Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojeluilmoitus tehdään lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai käyttäytyminen edellyttävät lastensuojelutarpeen selvittämistä.

Huolenaiheita voivat olla esimerkiksi:

  • perheväkivalta
  • lapseen kohdistuva väkivalta
  • vanhempien ja lapsen päihteiden käyttö
  • lapsi ei käy koulua
  • lapsen perustarpeista ei huolehdita riittävästi, lapsi on esimerkiksi nälkäinen tai hänellä ei ole asianmukaista vaatetusta
  • lapsen käyttäytyminen on normaalista poikkeavaa, esimerkiksi hyvin vetäytyvää, apaattista tai yliaggressiivista

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus on tehtävä, mikäli ilmoitusvelvollisella on perusteltua syytä epäillä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia välittömästi lapsen syntymän jälkeen.

Ota välittömästi yhteyttä sosiaalipäivystykseen, mikäli:

  • epäilet lapsen kaltoinkohtelua
  • lapsi jää äkillisesti ilman huolta pitävää aikuista
  • vanhempi on vahvasti päihtynyt lapsen seurassa

Kuka voi tehdä lastensuojeluilmoituksen?

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä sekä yksityishenkilö että viranomainen. Viranomaisilla on ilmoitusvelvollisuus ja ilmoitus tulee tehdä omalla nimellä. Yksityishenkilö voi tehdä ilmoituksen myös nimettömänä. Asiakkaalla on oikeus saada tietää ilmoittaja, mikäli lastensuojeluilmoituksen tekijä on viranomainen tai ellei yksityishenkilön kohdalla toisin arvioida.   

Mitä tapahtuu ilmoituksen jälkeen?

Lastensuojeluilmoituksen tekeminen on tarpeen siksi, että lapsiin kohdistuvat laiminlyönnit, heitä uhkaavat vaarat tai heitteillejättö voitaisiin havaita mahdollisimman varhain ja auttaa lasta sekä perhettä. Lastensuojelun tarkoitus on turvata lapsen etua ja tukea perhettä tilanteissa, joissa omin voimin on vaikea selvitä.

Sosiaaliviranomaisilla on velvollisuus tutkia jokainen lastensuojeluilmoitus.

Lapsen tilannetta selvitetään virka-aikana yhdessä perheen kanssa ja arvioidaan perheen tuen tarvetta. Jos tilanteeseen on puututtava kiireellisesti, sosiaalipäivystys lähtee välittömästi selvittämään lapsen tilannetta. Tarvittaessa sosiaalipäivystys tekee kiireelliset toimenpiteet, kuten esimerkiksi lapsen kiireellinen sijoitus tai avohuollon sijoitus kodin ulkopuolelle.

Mikäli lastensuojeluilmoitus todetaan aiheettomaksi, sosiaalityöntekijä kirjaa ilmoituksen aiheettomana.

Miten ja minne lastensuojeluilmoitus tehdään?

Sähköisesti (ei kiireellisissä tapauksissa)

Kirjallisesti:
Turun sosiaalipäivystys
PL 670
20101 Turku
Fax (02) 2626 626

Puhelimitse:
Sosiaalipäivystykseen saa yhteyden vuorokauden ympäri puhelimitse p. (02) 262 6003.

Sosiaalipäivystystä voi konsultoida lastensuojeluilmoitukseen liittyen puhelimitse.