Oikaisuvaatimusohje maksua koskevaan päätökseen

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalle.

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteeseen:

Käyntiosoite: 
Yliopistonkatu 30, 2. krs.
20100 Turku

Puhelin:

Puhelin 040 652 8440
Turun kaupungin puhelinvaihde 02 330 000

Fax:

Faksi 02 262 6899
Sähköposti: 
hyvinvointitoimiala@turku.fi

Aukioloajat

Aukioloajat

Ma - Pe 08:15 - 15:30

Maksua koskevaan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se:

  • johon päätös on kohdistettu tai
  • jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava hyvinvointitoimialan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä.

Mikäli asiasta ei ole lähetetty erillistä päätöstä, katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua laskun päiväyksestä. Mikäli asianosainen on 30 päivän kuluessa laskun tiedoksisaannista pyytänyt erillistä kirjallista oikaisuvaatimusohjetta, katsotaan tiedoksisaanti tapahtuneen kuitenkin vasta seitsemän päivän kuluttua kirjallisen oikaisuvaatimusohjeen lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Jos oikaisuvaatimusta ei ole tehty määräajassa, oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan sekä
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.