Geriatriset osastot

Geriatrinen hoitolinja 

Geriatrisen hoitolinjan yksiköissä tutkitaan ja hoidetaan geriatrisia terveysongelmia. Potilaat ovat turkulaisia ikäihmisiä, jotka tulevat osastoille pääsääntöisesti Tyksin päivystyksestä, jatkohoitoon erikoissairaanhoidosta tai omalta geriatriselta poliklinikalta.

Sairaalapalvelujen toiminta-ajatuksen mukaisesti hoito perustuu potilaan yksilölliseen hoidontarpeeseen. Hoito on kokonaisvaltaista sisältäen tutkimuksen, akuutin hoidon sekä kuntoutuksen. Hyvä hoito perustuu näyttöön perustuviin vaikuttaviin toimintamalleihin ja käypä hoito -suosituksiin. Terveydentilaa arvioidaan erilaisin mittarein.

Sairastumisen ja osastohoidon myötä toimintakyky laskee ja siksi onkin ensiarvoisen tärkeää ylläpitää ja palauttaa toimintakykyä osastohoidon alusta alkaen. Tarvittaessa kuntoutus tai osastohoidon jälkeiset kontrollit jatkuvat sairaalahoidon jälkeisenä avopalveluna. Hoito järjestetään eri asiantuntijoiden moniammatillisena yhteistyönä.

Sairaalahoidon tavoitteena on potilaan terveysongelman helpottuminen siten, että hän tilanteen parannuttua pystyisi palaamaan turvallisesti omaan kotiinsa tai muuhun jatkohoitopaikkaan. Potilaan itsehoidon ja itsenäisen selviytymisen tukeminen sekä potilasohjaus ovat tärkeä osa hoitoa.  Kotiutumisen valmistelu käynnistyy heti hoidon alussa. Hoidon ja kuntoutuksen tavoitteiden saavuttamista edistää potilaan ja hänen läheistensä osallistuminen ja sitoutuminen hoitoon.

Geriatrinen osasto 1

Osastolla hoidetaan potilaita, joilla sairaalahoidon tarve liittyy arjen toimintaa vaikeuttaviin ongelmiin tai muistisairauteen. Erityisosaamisena on iäkkäiden potilaiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn laskun syyn selvittäminen, sekä muistisairauden diagnostiikka ja oireiden arviointi. Osastolla tehdään kiinteää monialaista tiimityötä ja pyrkimyksenä on toimia hyvin tiiviissä yhteydessä normaalin hoitoverkoston kanssa. Arjen pärjäämisen tukemiseksi omaisyhteistyö ja neuvonta tukevat hoidon onnistumista.

Geriatrinen osasto 2 (tilapäisesti suljettu 21.3.–4.9.2022)

Geriatrinen osasto 2 toimii tilapäisesti yhdysosastona sydänosaston kanssa ajalla 21.3.–4.9.2022.

Osastolla hoidetaan erilaisia ikääntyneitä koskettavia terveysongelmia. Osastohoidossa korostuu geriatrinen kokonaisvaltainen arviointi sekä toimintakyvyn edistäminen. Usein ikääntyneellä potilaalla on monta sairautta yhtä aikaa ja kokonaisvaltainen hoito mukaan lukien lääkehoidon tarkistaminen ovatkin hoidon kulmakiviä. Lisäksi osastolla hoidetaan gastroenterologisiin toimenpiteisiin tulevia potilaita ennen ja jälkeen toimenpiteen.

Ortogeriatrinen osasto 1

Osastolla hoidetaan potilaita, jotka tarvitsevat sairaalahoitoa kaatumisen seurauksena syntyneen murtuman hoitamiseksi. Lisäksi osastohoidon syynä voi olla raaja-amputaatio, tekonivelen tulehdus tai jokin muu tuki- ja liikuntaelin vaiva, kuten pahentunut kiputilanne. Akuutin hoidon ohella keskeistä on kuntoutus, jotta saavutetaan riittävä toimintakyky kotiutumista ajatellen. Kuntoutus on usein pitkä prosessi ja jatkuukin yksilöllisen tarpeen mukaan esim. kotikuntoutuksena.

Ortogeriatrinen osasto 2 (tilapäisesti suljettu 21.3.–4.9.2022)

Ortogeriatrinen osasto 2 toimii tilapäisesti yhdysosastona ortogeriatrisen osasto 1:n kanssa ajalla 21.3.–4.9.2022

Osastolla hoidetaan turkulaisia lonkkamurtumapotilaita. Potilaat tulevat kuntoutumaan jo toisena leikkauksen jälkeisenä päivänä. Moniammatillinen tiimi työskentelee potilaan optimaalisen kuntoutumisen ja toipumisen saavuttamiseksi. Lonkkamurtumapotilaan prosessiin kuuluu myös kotiin järjestettävän kuntoutuksen huolehtiminen sairaalajakson jälkeen. Osastolla hoidetaan myös muita ortopedisia potilaita tilanteen mukaan.

Neurogeriatrinen osasto

Osastolla hoidetaan mm. aivoverenkiertohäiriö- ja aivoverenvuotopotilaita. Hoidossa korostuu akuutin hoidon ohella kuntoutus, sekä sopeutumisen tukeminen sairastumisen tuomiin muutoksiin. Kuntoutus on tiivistä yhteistyötä potilaan, hänen läheisensä sekä moniammatillisen henkilöstön kanssa. Hoitoajat vaihtelevat potilaiden yksilöllisen tilanteen mukaan.