Medisiiniset osastot

Sydänosasto

Sydänosastolla hoidetaan turkulaisia aikuisia ja geriatrisia potilaita. Osastolla annettavaan hoitoon liittyy varsinaisten hoitotoimenpiteiden lisäksi diagnostiikka, lisätutkimukset, kuntoutus, itsehoidon tukeminen, kivunhoito ja neuvonta kunkin potilaan yksilöllisistä tarpeista lähtien.  

Sydänvalvontahuoneessa voimme hoitaa ja valvoa tehokkaasti potilaiden keskeisimpiä elintoimintoja; kuten sydämen rytmiä, verenpainetta, elimistön hapensaantia ja eritystoimintaa. Osastolla tehdään myös sähköisiä rytminsiirtoja, joihin potilaat tulevat ennalta sovitusti. 

Potilaat tulevat osastollemme Tyks Akuutista ja geriatrian poliklinikalta kautta kaikkina vuorokauden aikana. Osastolla potilashuoneet ovat neljän-, kahden- ja yhden hengen huoneita.  

Neurologinen osasto

Neurologisella osastolla hoidetaan aikuisia turkulaisia neurologisia potilaita, jotka tulevat osastolle lähetteellä pääasiassa Tyksin neurotoimialueelta. Aivoverenkiertohäiriöt ovat yleisin osastohoidon syy, lisäksi osastolla hoidetaan muita neurologisia sairauksia, kuten epilepsiaa ja Parkinsonin tautia. Oman potilasryhmän muodostavat neurokirurgiset potilaat, jotka siirtyvät meille hoitoon ja kuntoutukseen aivo- tai selkärankaleikkausten jälkeen.  

Akuuttihoidon rinnalla toteutamme kuntouttavaa hoitotyötä ja moniammatillista kuntoutusta yksilöllisesti potilaan tarpeen mukaisesti. Osastollamme on mahdollista saada fysio-, toiminta- ja puheterapiaa lääkärin arvion perusteella. Osastolla on myös aktivointia ryhmä- ja yksilötoimintana viikoittain.  

Hoidon ja kuntoutuksen tavoitteena on yksilöllisen arvion mukaisesti tukea potilaan toimintakyvyn palautumista ja omatoimisuutta, sekä auttaa potilaan ja hänen omaistensa sopeutumista sairauden aiheuttamiin muutoksiin. Osastohoitojakson päättyessä pyrimme varmistamaan turvallisen ja suunnitelmallisen kotiutumisen tai vaihtoehtoisesti sujuvan siirtymisen sopivaan jatkohoito- tai kuntoutuspaikkaan. Osastolta käsin järjestetään myös tarvittaessa jatkon koti- tai avokuntoutus.  Potilaan oma sitoutuminen hoitoon ja kuntoutukseen on sen onnistumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Omaiset ovat arvokkaassa roolissa potilaan jaksamisen tukemisessa.  

Sisätautiosasto

Osastolla hoidetaan turkulaisia aikuisia sisätautien erikoisalan asiantuntemusta vaativia potilaita. Potilaat tulevat osastolle joko akuutin sairaalahoidon tarpeen vuoksi Tyks Akuutista tai Turun kaupunginsairaalan geriatriselta poliklinikalta. Lisäksi potilaita siirtyy osastolle jatkohoitoon ja kuntoukseen sovitusti Tyksin vuodeosastoilta. Osastomme toimii myös kotisairaalan tukiosastona. 

Potilaat tapaavat lääkärin arkiaamupäivisin olevilla lääkärin kierroilla.  Päivystysaikana tai virka-ajan jälkeen päivystävä lääkäri ottaa kantaa päivystyksellisiin asioihin  

Hoitoajat osastollamme vaihtelevat potilaan tarpeen mukaan. Pitkittyvään vuodeosastohoitoon liittyvän toimintakyvyn heikkenemisen uhan minimoimiseksi sairaalahoidon kesto pyritään pitämään lyhyenä. 

Infektio-osasto

Infektio-osastolla hoidetaan turkulaisia aikuisia, pääosin geriatrisia infektiopotilaita. Lisäksi hoidamme turkulaisia koronapotilaita. Potilaat siirtyvät osastolle päivystyksestä ja geriatrian poliklinikalta kaikkina vuorokauden aikana. Lisäksi potilaat siirtyvät osastolle jatkohoitoon TYKS:n infektio-osastolta ja keuhkotautien osastolta sovitusti. 

Potilaat tapaavat lääkärin arkiaamupäivisin olevilla lääkärin kierroilla.  Päivystysaikana/virka-ajan jälkeen päivystävä lääkäri ottaa kantaa päivystyksellisiin asioihin  

Osastolla potilaita hoidetaan moniammatillisesti ja yksilöllisesti potilaan tarpeiden mukaisesti. Hoitotyön työote on kuntouttavaa ja potilasta aktivoivaa. Osastolla toimii arkisin fysioterapeutti, jonka palveluita on mahdollisuus saada lääkärin arvion mukaan. Sosiaalityöntekijä on paikalla virka-aikana.