Mikä on STEAM Turku?

 • STEAM Turku on Turun kaupungin kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen yhdistävä tiede- ja teknologiapolku, joka tarjoaa eri-ikäisille lapsille ja nuorille lukemattomia mahdollisuuksia. Jokaiselle löytyy oma polku tieteen ja teknologian maailmaan.
 • STEAM Turku on suora väylä jatko-opintoihin ja Turun teknologiakampukselle.
 • STEAM Turku vahvistaa ja verkottaa osaamista yhteistyökouluihin koko Lounais-Suomen laajuudelta.

STEAMin arvot:

 • osallisuus (jokaiselle oppilaalle, opiskelijalle ja opettajalle löytyy oma polku tieteen ja teknologian maailmaan)
 • avoimuus (kaikki tieto ja käytännöt jaetaan, kaikki pääsevät mukaan yhteistyöhön, olemme valmiita oppimaan muilta)
 • innovatiivisuus (haluamme etsiä ja löytää uusia ratkaisuja ja mahdollisuuksia, uskomme myös epäonnistumisten olevan opettavaisia)

STEAMin tavoitteet:

 • luoda Turun kaupungin uusi koulutuksen toimintamalli luonnontieteen ja tekniikan alan vetovoiman vahvistamiseen
 • rakentaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen yhdistävä tiede- ja teknologiapolku
 • tarjota suoria väyliä jatko-opintoihin ja Turun teknologiakampukselle
 • luoda uusia yhteistyömuotoja kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden, korkeakoulujen, yritysten ja muiden toimijoiden välille
 • vahvistaa luonnontieteiden ja tekniikan alan korkeakoulutuksen kysyntää Turussa ja Lounais-Suomessa pitkäjänteisesti eri koulutusasteiden laaja-alaisella yhteistyöllä
 • kehittää uusia digitaalisia ratkaisuja, opetussisältöjä, oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä
 • tuotteistaa ja levittää hankeen tulokset
 • koota yhteen koko kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden STEAM-työtä tukevat projektit, välttää päällekkäiset toiminnot ja hukka sekä tehostaa projektien välistä yhteistyötä
 • tukea tulosten ja hyvien käytäntöjen saavuttamista, juurtumista ja leviämistä sekä varmistaa aiempien projektien tulosten hyödyntäminen ja levittäminen osana nykyistä kehittämistoimintaa

Mistä kaikki sai alkunsa?

Turun kaupunki solmi huhtikuussa 2018 yhdessä alueen korkeakoulujen ja Turku Science Park Oy:n kanssa Teknologiakampus-sopimuksen, joka keskittyy tekniikan alan koulutustarjonnan ja tutkimuksen lisäämiseen. Sopimuksen myötä aloitetun yhteistyön tavoitteena on, että Turun korkeakoulut tuottavat tekniikan kandidaatteja, diplomi-insinöörejä, insinöörejä, YAMK-insinöörejä ja merenkulun ammattilaisia alueen lisääntyviin tulevaisuuden tarpeisiin.

STEAM Turku -hanke on osa Turun kaupungin toimintakokonaisuutta tässä yhteistyössä. Hankkeen toteutuksesta vastaa Turun kaupungin kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus, mutta se linkittyy osaksi koko kaupungin elinkeinopolitiikkaa. STEAM Turku -hankkeeseen liittyy kokonaan tai osittain 18 erillistä projektia, joita toteutetaan koko palvelukokonaisuudessa tai yksittäisillä palvelualueilla. Hankkeen rahoituksesta vastaavat Turun kaupungin konsernihallinto ja kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus sekä erilaiset ulkopuoliset rahoittajat (ESR, EAKR, OPH, OKM jne.).