Meyer Turku Oy, mer känd som Åbovarvet, är en synnerligen betydande lokal aktör inom Åbo ekonomiska region och i Egentliga Finland. Varvets regionekonomiska effekter sträcker sig över hela landet eftersom rentav tre fjärdedelar av dess direkta leverantörsföretag är inhemska.

Åbovarvets och dess nätverks regionalekonomiska effekter 2019

Ladda ner undersökningen som PDF

Den sammanräknade omsättningen i anslutning till varvets produktion och produktionen hos varvets direkta leverantörsföretag uppgår för 2018 till ca 1,9 miljarder euro vilket betyder en tillväxt på 46 procent jämfört med bokslutet för 2016.

Värdet på leveranserna till varvet har stigit synnerligen kraftigt och nästan fördubblats på två år (+ 84 procent). Leveransernas värde var 2018 ca 933 miljoner euro medan motsvarande siffra 2016 var ca 508 miljoner euro.

Värdet på Meyer Turkus inhemska leveranser steg under den granskade perioden med 64 procent till ca 638 miljoner euro. På motsvarande sätt steg de utländska leveransernas värde med 150 procent till ca 295 miljoner euro.

Varvets inköp nästan fördubblades på två år.

– Vår orderstock sträcker sig för tillfället till 2025 och siffrorna återspeglar vår produktionstillväxt väl. Det är att vänta att tillväxten också kommer att fortsätta under kommande år, konstaterar Meyer Turkus vice verkställande direktör Tapani Pulli.

I underleverantörsnätverket ingår 109 finländska kommuner

Trots förändringarna i leveransvärdena har antalet leverantörsföretag förblivit nästan oförändrat. Varvet hade 2018 sammanlagt 1 246 direkta leverantörsföretag, av dem var 927 inhemska och 319 utländska.

– De direkta leverantörerna har för sin del egna underleverantörsnätverk och företagen som ingår i dessa omfattar 109 finländska kommuner, det vill säga en tredjedel av alla kommuner. På samma sätt finns det utländska underleverantörer runt om i världen. Varvets produktionstillväxt är alltså gynnsam för företag av alla storlekar och inom olika branscher oberoende av regiongränserna, preciserar specialforskare Tapio Karvonen vid Brahea-centret.

Det största mottagarlandet efter Finland var Tyskland som samlade 72 procent av värdet på de utländska leveranserna. Uttryckt i euro accentuerades Egentliga Finland (48 procent) och framför allt St: Karins (27 procent) för de inhemska leveransernas del. Fördelningen av de inhemska leverantörsföretagen var jämn mellan Nyland och Egentliga Finland, bägge fick en andel på 40 procent.

– Den kraftiga ökningen av den tyska andelen förklaras delvis med att vi har fått fartygens FERUr (Floating Engine Room Unity) av Meyers varv i Rostock. På samma sätt förklaras St: Karins stora andel i huvudsak med den kraftiga produktionstillväxten hos vårt dotterbolag Piikkio Works hyttfabrik, uppger Pulli.

Egentliga Finlands näst största industriarbetsgivare

Meyer Turku är den fjärde största arbetsgivaren i Egentliga Finland efter Åbo stad, Åbo universitet och Valmet Automotive och den nästa största industriarbetsgivaren.

Varvets verksamhet sysselsätter ca 4 100 personer direkt och 4 000 personer indirekt i årsverken. Årsverken i fråga om den direkta sysselsättningen växte på två år med 28 procent och den indirekta med 54 procent.

De lokala effekterna i Åboregionen har hållits på en ytterst god nivå.

Sysselsättningseffekten är större men sysselsättningseffekterna som till exempel utländska företag och andra nivåns leverantörer utövar kunde inte utredas inom ramen för undersökningen.

– En bra tumregel vid beräkningen av varvets sysselsättningseffekter kan produktionsschemat anses ge. I det har för ett fartygs del varvets egen personal hand om ca 20 procent av produktionsprocessen medan de kvarstående 80 procent sköts via varvets nätverksföretag,säger Karvonen.

Nylands andel som Åbovarvets ekonomiska region förstärks

De regionekonomiska effekterna av sysselsättningen av den egna personalen inriktades till 96 procent på Egentliga Finland, särskilt Åbo (88 procent). Därför var huvudvikten skatteintäktseffekterna lagd på kommunerna i Egentliga Finland.

Varvets regionekonomiska effekter i Nyland är nästan på samma nivå som i Egentliga Finland.

Den största samfundsskattepotten samlades däremot i Nyland. Där ligger andra än sysselsättningseffekterna i praktiken nästan på samma nivå som i Egentliga Finland och Nylands andel som Meyer Turkus ekonomiska region har klart ökat jämfört med föregående undersökning.

– Varvet driver utvecklingen av arbetsmarknaden i Åbo och i hela landet i en positiv riktning. Stark yrkeskunskap, pålitlighet och ett enastående leverantörsnätverk är starka sidor som värdesätts även internationellt, konstaterar Åbos stadsdirektör Minna Arve

 

Antalet rekryteringar förblir högt

Som en del av undersökningen tillfrågades leverantörsnätverket om kunskapsbehoven hos företag av olika storlek. Av de 57 företag som besvarade förfrågan hade två tredjedelar identifierat kunskapsbehov i anslutning till varvets leveranser och de anknyter vanligtvis till VVS- och elteknik, svetsningskompetens och färdigheter inom projektledning.

Av de 52 företag som besvarade frågan som kartlade bristen på arbetskraft uppgav tre fjärdedelar att företagen behöver flera personer med specialkunskaper. Utgående från svaren gäller den största bristen plåtslagar-svetsare, VVS- och elplanerare, projektchefer och arbetsledare.

Enligt prognosen kommer Meyer Turkus direkta personalmängd att fortsätta öka även under den kommande åren för att sedan jämnas ut. På grund av varvets åldersstruktur förblir emellertid den årliga mängden rekryteringar enligt prognosen på en hög nivå. I framtiden kommer behovet särskilt att betonas bland högt utbildade anställda. Den varierande belastningen i anslutning till projektarbetet jämnas ut med hjälp av nätverksföretagen och i dem kommer antalet anställda sannolikt också att växa, sammanfattar Karvonen.

Behovet av specialkunniga inom marinindustrin kommer att tillgodoses av diplom-ingenjörsutbildningen inom maskin- och materialteknik som inleds hösten 2020 vid Åbo universitet. Åbovarvets egen läroanstalt för skeppsbyggnad möjliggör även en snabb förbindelse för specialisering inom branschen genom att den erbjuder rekryterings-, tilläggs, kompletterings- och omvandlingsutbildning samt enskilda kurser.

Information om undersökningen

Åbo stad och Meyer Turku Oy beställde hösten 2019 av Brahea-centret vid Åbo universitet en undersökning i vilken Åbovarvets och dess nätverks regionalekonomiska effekter kartlades. I undersökningen jämfördes även resultaten av föregående översikt som genomfördes 2017.

Undersökningen utarbetades främst med stöd av boksluts- och annat statistikmaterial men information samlades också in i en förfrågan riktad till varvets leverantörsföretag. De ekonomiska nyckeltalen är i huvudsak från 2018 men i en del av de analyserade effekterna har också tillämpats uppgifter från 2019.