Användningsvillkor för elektronisk bokning av ungdomslokaler och lägerområden

Avtalsparter

Tjänsteleverantör: Åbo stad, ungdomstjänster

Kund: En privatperson, som registrerar sig på Timmi-bokningstjänsten ELLER en registrerad förening/ett företag vars anställda/medlem, registrerar sig på Timmi-bokningssystemet på basis av beslut som fattats inom den förening/det företag som hen representerar, när tjänsteleverantören godkänt registreringen av kontaktpersonen.

1. Avtalets giltighetstid

Senare i detta avtal ska kunden godkänna de nämnda avtalsvillkoren för Timmi-tjänsten och ge för registrering nödvändiga uppgifter och lov för användning av dem.

Privatpersoner registrerar sig i systemet med bankkoder. Privatpersoner loggar även alltid in i systemet med bankkoder.

Kontaktpersonen för en förening bör först logga in med sina bankkoder som privatperson och be om att få sina användarrättigheter utvidgade som kontaktperson för föreningen. Tjänsteleverantören godkänner registreringen av föreningens kontaktperson. Även efter detta loggar föreningens kontaktperson in i systemet med sina egna bankkoder. 

Avtalet träder i kraft när privatpersonen har loggat in i systemet med sina bankkoder eller när tjänsteleverantören har godkänt registreringen av kontaktperson till föreningen.

2. Kundens rättigheter, ansvar och skyldigheter

Kunden har rätt att använda Timmi-bokningstjänsten enligt villkoren i detta avtal. En registrerad kund har rätt att identifiera sig till tjänsten med egna bankkoder. Både privatpersoner och föreningar/företag faktureras efterhand för turerna. 

Kunden ansvarar över användningen av de egna bankkoderna. Kunden är ansvarig över den användning som sker med sina egna bankkoder.

Kunden ansvarar över att givna uppgifter är korrekta. Kunden bör meddela om ändringar i uppgifterna till adressen nuoriso.varaukset@turku.fi (bland annat faktureringsadress, namnändring).

Kunden har rätt att boka tjänstens ungdomslokaler och lägerområden endast för rusmedelsfria tillställningar.

Det behövs nyckel till ungdomslokalerna ifall de är stängda. Nyckeln kan hämtas från samservicepunkten Monitori under föregående dagen under Monitoris öppethållningstider. Kunden kan inte boka tid för den pågående dagen, om kunden inte har en nyckel och ifrågavarande ungdomslokal inte är öppen. Lägerområdena Tippsund och Vienola är försedda med en elektronisk låsningsmekanism och för varje bokning görs en egen nyckelkod till ytterdörren.

Vid bokningar av Ahtela lägercentrum bör man kontakta lägerområdets övervakare eller anställda före bokningstidpunkten och komma överens om praktiska ärenden.

Kunden har ansvar över att följa instruktionerna för att använda ungdomslokalerna och att se till att de är städade. Turen för inte överlåtas till en tredje part. Det bör alltid finnas en myndig person med på turerna. 

För en lokal som är ostädad fakturerar Ungdomstjänster en ersättning enligt den giltiga prislistan.

Kunden ansvarar över att skaffa egna apparater, anslutningar och programvara som behövs för användningen av tjänsten och ser till att de är i skick.

Kunden ansvarar över alla egna bruksavgifter som uppkommer av att använda tjänsten. Kunden ansvarar över skyddet för sin egen dator, sitt datasystem och övrig motsvarande IT-utrustning. Kunden får inte länka till tjänsten på sin webbsida utan lov av tjänsteleverantören.

Kunden ansvarar gentemot tjänsteleverantören för skada som orsakas av det egna beteendet som strider mot dessa avtalsvillkor samt för all annan skada, som kunden med avsikt eller genom oaktsamhet (vårdslöshet) orsakar de ungdomslokaler eller lägerområden som avses med detta avtal, eller till tjänsteleverantören i övrigt.

3. Tjänsteleverantörens rättigheter, ansvar och skyldigheter

Tjänsteleverantören har rätt till att förhindra kunden från att använda tjänsten.

Tjänsteleverantören har rätt till att avboka eller göra ändringar i redan gjorda bokningar. Tjänsteleverantören är inte ersättningsskyldig i någon form. Kunden informeras om ändringar omedelbart.

Tjänsteleverantören har rätt till ändring av servicens innehåll. Om möjliga ändringar meddelas skäligt på förhand på stadens webbsidor.

Tjänsteleverantören har rätt att tillfälligt avbryta tjänsten. Tjänsteleverantören strävar till att avbrottet inte fortsätter längre än nödvändigt och att skadan som orsakas blir så små som möjligt.

Tjänsteleverantören är inte ansvarig över funktionen hos systemet eller avbrott som orsakas av tekniska fel, service eller installationsarbeten, teletrafikstörningar eller av uppgifter som ändras eller försvinner e.dyl. på grund av detta.

Tjänsteleverantören ser till att tjänsten fyller rimliga krav på datasäkerhet, men är inte ansvarig över datasäkerhetsrisker som orsakar skada åt kunden, såsom datorvirus.

4. Tjänstens pris/betalningar

Kunden betalar hyra på sina bokade turer enligt den giltiga prislistan. Prislistan och dess principer hittas på webbsidan https://www.turku.fi/kulttuuri-ja-liikunta/nuorisotilat/vuokrattavat-nuo... (på finska).

Kunden är skyldig att betala hyra för de bokade turerna, även om de inte använts, ifall turen inte avbokats skriftligen till nuoriso.varaukset@turku.fi-adressen minst en månad innan bokningen.

Om bokningen avbokas mindre än en månad innan, faktureras 30 procent av totala priset för bokningen. Om bokningen avbokas mindre än två veckor innan, faktureras 50 procent av totala priset för bokningen. Om bokningen avbokas mindre än en vecka innan betalar man totala priset för bokningen.

Privatpersoner, föreningar och företag faktureras för turerna på efterhand vanligtvis månatligen.

5. Dataskydd

Tjänsteleverantören registrerar de uppgifter som kunden meddelat om sig själv i samband med registreringen i kunddatabasen. Det samlas dessutom kundspecifik statistik om användning av tjänsten.

Uppgifterna används för informerings om riktas åt kunden, för att bestämma priset på turen (vuxna/barn) och för fakturering. Dessutom används uppgifterna statistiskt för undersökningar. Kunden har rätt att få uppgifter om sina egna uppgifter som administreras av oss och kunden har rätt att låta radera personuppgifter som berör själva kunden, ifall kunden inte har obetalda eller icke fakturerade bokningar. 

Kundens uppgifter överlåts inte för utomstående aktörer. Uppgifterna förvaras skyddade så, att de endast kan användas för bestämda användningsändamål.

Ifall det görs ändringar i registerbeskrivningen eller dataskyddsbeskrivningen meddelas om detta till läsaren och den registrerade kunden i samband med följande inloggning. Ifall användningsvillkoren ändras bör den registrerade kunden godkänna nya användningsvillkoren i samband med nästa inloggning.

Åbo stad
Ungdomstjänster / FO-nummer 0204819-8