Avfallshanteringsföreskrifter

Avfallshanteringsföreskrifterna är lokala bestämmelser om avfallshanteringen som grundar sig på avfallslagen. Föreskrifterna gäller alla boende i stadigvarande bostäder och fritidshus samt andra aktörer som omfattas av den avfallshantering som kommunen anordnar. Avfallshanteringsföreskrifter för Sydvästra Finland har utgivits av Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd, som fungerar som kommunens avfallshanteringsmyndighet på området. De nuvarande föreskrifterna trädde i kraft den 1 juni 2017.

Föreskrifter ges om bland annat anslutning till avfallshanteringen, användning av gemensamma avfallskärl dvs. så kallade kimppa-kärl, avfallssortering, kompostering, avfallskärl och deras tömningsintervall och placering, avfallstransporter samt om tömning av slambehållare och -avskiljare och egen behandling av slam.

En handbok har utarbetats utifrån avfallshanteringsföreskrifterna. Den innehåller de föreskrifter som är mest centrala för hushållens avfallshantering. Avfallshanteringsföreskrifterna för Sydvästra Finland i förkortad form finns i pdf-form i webbsidans infobox.

Undantag från avfallshanteringsföreskrifterna

Avfallshanteringsmyndigheten kan i enskilda fall och av grundade skäl bevilja undantag från avfallshanteringsföreskrifterna. Undantag ska alltid ansökas skriftligt.

Undantag från avfallshanteringsföreskrifterna får inte:

  • äventyra ordnandet av en lämplig avfallshantering
  • medföra skada eller olägenheter för miljön eller hälsan
  • förorsaka nedskräpning

Observera att alla stadigvarande bostäder och fritidsbostäder ska höra till kommunens avfallshanteringssystem. Befrielse från avfallshantering kan inte fås.

Miljövårdsmyndigheterna övervakar att avfallslagen och avfallshanteringsföreskrifterna efterföljs

Nyckelord: