Avfallshanteringsnämnd

MÖTESSCHEMA OCH HANDLINGAR

Nämndens handlingar

Föredragningslistor och protokoll

Det justerade protokollet med tillhörande anvisning för sökande av ändring offentliggörs i det allmänna datanätet den sjätte vardagen efter sammanträdet.

Nämndens möten våren 2021

21.1. (inställt)
18.2.
18.3.
15.4. (inställt)
12.5.
10.6.

AVFALLSPOLITISKT PROGRAM

Det avfallspolitiska programmet utgör en gemensam vision för Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd, Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab och deras delägarkommuner i fråga om hur avfallshanteringen ska utvecklas. I programmet beskrivs hur avfallshanteringen är organiserad i delägarkommunerna till Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab samt sätts mål upp för programperioden.

 

Uppgifter och verksamhet

Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd fattar på sitt verksamhetsområde beslut i myndighetsärenden gällande avfallshantering i enlighet med avfallslagen (646/2011) och ger riktlinjerna för ordnandet av avfallshanteringen på området. Centrala uppgifter som hör till avfallshanteringsnämnden är bland annat att:

  • godkänna avfallshanteringsföreskrifter
  • besluta om undantag från avfallshanteringsföreskrifterna
  • godkänna avfallstaxan
  • fastställa avfallsavgifterna och behandla anmärkningar om avfallsavgiften
  • fatta beslut om avfallstransportsystemet
  • fatta beslut om lokala begränsningar för ordnad avfallstransport
  • fungera som personuppgiftsansvarig för avfallstransportregistret
  • följa ordnandet av avfallstransporten
  • följa fastigheternas anslutning till den avfallshantering som kommunerna anordnar
  • fatta beslut om undantag från den kommunala avfallshanteringen

Myndighetsbesluten om avfallshanteringen fattas på avfallshanteringsnämndens möten och delvis genom tjänstemannabeslut. Beslut om de stora riktlinjerna och principerna fattas på nämndens möten. Avfallshanteringsnämnden fungerar som samnämnd för flera kommuner och dess värdkommun är Åbo stad. Nämnden är en del i värdkommunens organisation, men handläggningen av myndighetsuppgifterna är oberoende av värdkommunen. 

Avfallshanteringsnämndens sammansättning

Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd fungerar i enlighet med avfallslagen (646/2011) som regional avfallshanteringsmyndighet på följande kommuners områden: Aura, S:t Karins, Kimitoön, Lundo, S:t Mårtens, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Pemar, Pargas, Pöytis, Reso, Rusko, Salo, Sagu och Åbo. På nämndens verksamhetsområde bor cirka 417 000 invånare. På området finns dessutom cirka 36 000 fritidsbostäder.

Kommunerna har ingått ett avtal om en gemensam avfallshanteringsnämnd. I avtalet fastställs bland annat mandatfördelningen enligt kommun och värdkommunen.

Nämndens medlemmar

Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd har 15 ordinarie medlemmar och personliga suppleanter för dessa. Dessutom har varje medlemskommun en utsedd tjänstemannarepresentant som har rätt att närvara och uttala sig på nämndens möten. 

Som nämndens föredragande fungerar Åbo stads tillsynsdirektör Leena Salmelainen.

Medlemmar och ersättare

KONTAKT OCH KUNDTJÄNST

Kontaktuppgifter till anställda och ärendeblanketter finns på sidan 

AVFALLSHANTERINGSMYNDIGHETENS REGISTER

Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd hör till Åbo stads organisation. Registerbeskrivningen för avfallshanteringsmyndigheten finns i Åbo stads registerbeskrivningssystem 

Nyckelord: