Handikapprådet

Handikapprådet

Syftet med handikapprådet är att främja samarbetet mellan myndigheterna, de handikappade och handikapporganisationerna och på det sättet underlätta handikappade personers förutsättningar att leva och fungera tillsammans med andra som jämställda medlemmar i samhället.

Handikapprådets sammansättning

Stadsstyrelsen utser för två år i sänder ett handikappråd med tio medlemmar. I handikapprådet finns fem representanter för handikapporganisationerna samt fem representanter ur nämnderna för social-, hälso-, undervisnings-, idortts- samt fastighets- och byggnadsväsendet.

Handikapprådet utför sina uppgifter

  • genom samarbete med de kommunala förtroendeorganen, myndigheterna och handikapporganisationerna samt arrangerar bl.a. gemensamma tillställningar
  • genom muntliga och skriftliga motioner och framställningar
  • genom information om frågor som gäller handikappade

Handikapprådet 2019-2021

Handikapprådets mandatperiod 2017–2019 löper snart ut och nya organisationsmedlemmar för perioden 2019–2021 ska utses. Organisationerna väljer en egen representant (och vicerepresentant), som de ställer upp som kandidat till handikapprådet. Beslutet om valet av representant och vicerepresentant ska antecknas i organisationens mötesprotokoll, som skickas per e-post till stadens specialsakkunniga inom delaktighet (mirja.teras@turku.fi). Dessutom ska organisationerna anmäla sin kandidat till handikapprådet via länken på denna webbplats 27.5–20.6. Kandidatansökningarna behandlas i koncernförvaltningens enhet för kundrelationer och delaktighet tillsammans med rådets sekreterare, varefter ett förslag om handikapprådets nya organisationsmedlemmar överlämnas till stadsstyrelsen. Stadsstyrelsen fastställer rådets slutliga sammansättning.

Organisationerna kan nominera en kandidat från Åbo till handikapprådet under tiden 27.5–20.6.2019. Länken till anmälningsblanketten.  

Ta kontakt

vammaisneuvosto@turku.fi
Sekreterare: Sari Huusko, puh. 02 330 000

Tilläggsinformation: