Ordförande för stadsstyrelsen

Stadsstyrelsens ordförande är förtroendevald som väljs för två år åt gången. Ordförande är Sini Ruohonen (Saml.).

 Uppgifter

Stadsstyrelsens ordförande leder den politiska process som fullgörandet av stadens strategier kräver. I detta syfte ska han eller hon hålla kontakt med fullmäktigegrupperna, följa upp stadsstyrelsens sektioners, stadens nämnders och direktioners samt de förtroendevaldas och tjänsteinnehavarnas verksamhet och lagligheten och ändamålsenligheten i de beslut som dessa fattar. Ordföranden sköter för sin del stadens intressebevakning och internationella relationer i samarbete med stadsdirektören.

Ordföranden leder behandlingen av ärenden vid stadsstyrelsens sammanträden och bestämmer i vilken ordning ärendena behandlas.

Stadsstyrelsens ordförande nås bäst per e-post. Ordförandens sekreterare är Sanna Rindell-Kivinen.