Utvärderings- och revisionsverksamheten

Utvärderings- och revisionsverksamheten har som mål att producera korrekt, tillförlitlig och aktuell information om ett kommunalt åliggandes eller en enskild funktions nuläge som sådant eller ställt i relation till de uppställda målen.

Utvärderings- och revisionsverksamheten

  • producerar för fullmäktigerepresentationen, kommuninvånarna, de kommunala tjänsteinnehavarna, andra kommunalt anställda och det omgivande samhället information om hur kommunen lyckats eller framskridit i sin uppgift
  • drar slutledningar som styr verksamheten samt inverkar på uppställningen av nya mål och preciseringen av de gamla målen.