Bidrag för grundläggande renovering och reparation

ANSÖKAN OCH ANVISNINGAR

Inloggning i bidragssystemet Kulta2
Ansökan om bidrag och anvisningar

MER INFORMATION

förvaltningskoordinator Tanja Tuominen

Målgrupp

Sammanslutningars fastigheter och lägenheter.

Ändamål för vilka bidrag kan sökas

Bidraget hjälper att täcka kostnader för reparation och grundläggande renovering av sammanslutningars fastigheter och lägenheter i Åbo.

Det maximala bidragsbeloppet är runt hälften av de beräknade helhetskostnaderna. Bidraget betalas ut proportionellt enligt de faktiska helhetskostnaderna. Detta innebär att om helhetskostnaderna som uppges i ansökan inte realiseras till fullt belopp, minskas bidraget i proportion till detta.

Ansökningstid

Bidrag kan sökas året runt.

Ansökningarna behandlas samlat 3–6 gånger om året beroende på antalet ansökningar som lämnats in.

Bilagor till ansökan och utbetalning av bidraget

Till ansökan om bidrag kan bifogas dokument som sökanden anser underlätta beredningen, till exempel reparationsbudget och anbudsförslag.

Bidraget betalas in på det bankkonto som sammanslutningen uppger i sin ansökan då den grundläggande renoveringen eller reparationen som tas upp i ansökan har genomförts. Sökanden ska i samband med ansökan lämna in verifikatskopior över faktiska helhetskostnader.