Avfallsservice

Hushållens avfallshantering

I Åbo ska varje bostadsfastighet för fast boende eller fritidsboende ha tillgång till ett avfallskärl för brännbart avfall. Fastighetsinnehavaren väljer själv det avfallstransportföretag som ska tömma avfallskärlet. Fastighetsinnehavaren konkurrensutsätter också själv tömningen av slamavskiljare och -brunnar.

Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab (LSJH) ansvarar för ordnande av behandling och utnyttjande av kommunalt avfall från bostäder och kommunens förvaltnings- och serviceverksamhet samt rådgivning om avfallshantering. Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab är ett avfallsbolag grundat av kommuner och dess uppgift är att ordna det praktiska genomförandet av den avfallshantering som dess delägarkommuner ansvarar för och deras lagstadgade serviceuppgifter.

Mer information om avfallshanteringstjänsterna, mottagningsplatser för avfall, avfallssortering och avfallsavgifter finns på Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab:s webbplats.

Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd

Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd fungerar som regionens avfallshanteringsmyndighet. Avfallshanteringsmyndigheten utfärdar kommunens avfallshanteringsföreskrifter, fattar beslut om principerna för avfallstransporter, godkänner avfallstaxan, fastställer avfallsavgifter enligt taxan och behandlar anmärkningar och ansökningar gällande avgifterna. Dessutom följer nämnden fastigheternas anslutning till avfallshanteringen och ordnandet av avfallstransporten på sitt område.

Kontakta Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd när du vill:

  • ansöka om ändring av avfallsavgiften
  • ansöka om undantag från avfallshanteringsföreskrifterna
  • göra en anmälan om gemensamt avfallskärl, dvs. ett gemensamt avfallskärl för grannar
  • avbryta avfallstransporten för mer än ett halvt år
  • utnyttja avloppsslam i jordbruket eller kompostera slam på fastigheten

På nämndens webbplats finns information om avfallshanteringsnämnden, blanketter och nämndens kontaktuppgifter.

Tillsyn över avfallshanteringen

Åbo stads miljövård övervakar att avfallslagen och avfallshanteringsföreskrifterna efterföljs. Miljövården övervakar fastigheternas, företagens och institutionernas avfallshantering samt nedskräpning. Tillsynen utförs bland annat genom företagsgranskningar samt utifrån anmälningar av invånare. Vid företags- och institutionsbesök granskas lagenligheten i avfallshanteringen och ges råd om ordnade av avfallshantering och främjande av återvinning.

Till miljövården kan man anmäla olämplig avfallshantering, såsom förbränning av avfall som man borde ingripa i, nedskräpade områden eller fastigheter som inte är anslutna till avfallshanteringen.