Egnahemshusets avfallshantering

Avfallslagen förpliktar alla bostads- och fritidsfastigheter att ansluta sig till fastighetsvis avfallstransport.

Egnahemshus och fritidsbostäder ska ha ett kärl för brännbart avfall på den egna tomten eller ett gemensamt avfallskärl med en nära granne. Kärlet kan köpas eller hyras. Om tömningen av avfallskärlet avtalas med en avfallstransportör.

Nedan sammanfattas sådana avfallsföreskrifter för Åbo stadsregion som särskilt rör egnahemshus- och sommarstugeinvånare.

Kompostering

På fastigheten får man kompostera trädgårdsavfall, bioavfall och toalettavfall. Komposteringen får inte orsaka nedskräpning eller olägenhet för hälsan eller miljön. Komposteraren ska vara värmeisolerad.

Nära grannar kan använda en gemensam komposterare. Komposteraren kan ha högst fyra användare och ska ha en utnämnd ansvarsperson.

Avfallsförbränning

Det är förbjudet att bränna avfall. I eldstad får man bränna rent och torrt trä, ris, kvistar samt lite papper och kartong. Utanför tätbebyggda områden får man bränna små mängder torrt ris, kvistar, vass, halm, torra löv och obehandlat träavfall i öppen eld. Det brännbara materialet ska vara torrt, och brännandet får inte orsaka rök-, sot-, lukt- eller hälsoolägenheter för grannskapet.

Sortering av avfall och leverans för nyttobruk eller behandling

Farligt avfall eller återvinningsbart avfall får inte blandas med det andra avfallet. Papper, glasförpackningar, metall och kartongförpackningar ska föras till återvinningspunkterna. Vid en del punkter samlar man också in plastförpackningar. Farligt avfall upp till 50 kg/liter och söndriga elapparater tas emot avgiftsfritt vid sorteringsstationer. Avfall av stor storlek samt byggnadsavfall ska föras till avfallscentraler och sorteringsstationer.

Nödvändiga avfallskärl

Bostadsfastigheten ska ha ett avfallskärl för brännbart avfall. Kompostering rekommenderas, men om det inte finns någon lämplig komposterare läggs bioavfallet i kärlet för brännbart avfall.

Avfallskärlets tömningsintervall

Tömningsintervallet för brännbart avfall är högst fyra veckor. Tömningsintervallet kan förlängas genom att man kommer överens om det med avfallstransportören om bioavfallet komposteras i en komposterare. Man kan då komma överens om ett tömningsintervall på 8 eller upp till tolv veckor.

Gemensamt kärl med en nära granne

Om gemensamma kärl ska meddelas skriftligt på förhand till Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd och transportören av avfallet.

Krav på avfallskärl

  • Avfallskärlet ska kunna stängas. Avfallet ska inte orsaka nedskräpning, lukt eller hälsoolägenheter.
  • Kärlet ska vara försett med ett lock och hjul. Sopsäckshållare och hjullösa kärl godkänns inte längre. Insamlingen ska inte medföra någon fara eller skada för miljön eller någon risk för att den som använder eller tömmer sopkärlen skadar sig.
  • Avfallskärlet får högst fyllas med 60 kg avfall.

Placering av avfallskärl

Avfallsbilen ska kunna ta sig säkert och obehindrat till 10 meters avstånd från avfallskärlet. Avfallskärlet ska placeras vågrätt, på ett slitstarkt underlag som lämpar sig för flyttning av kärlen, och passagen ska tåla den vikt som tillåts för fordon i vägtrafiklagen. Om ingen lämplig plats hittas på fastigheten ska man utreda möjligheterna för att öppna en uppsamlingspunkt i omedelbar närhet av fastigheten. I samband med placeringen ska man även beakta de instruktioner och föreskrifter som byggnadstillsyns- och räddningsmyndigheten gett.