Vattenkvalitet och tillsyn

  • Tillsyn av kvaliteten på hushållsvatten: hälsoinspektör Satu Ylhäinen
  • Tillsyn av vattenkvaliteten vid badstränder: hälsoinspektör Satu Ylhäinen
  • Tillsyn av vattenkvaliteten i simanläggningar: hälsoinspektör Jaana Annunen

Tillsyn av kvaliteten på hushållsvatten

Åbo stads miljö- och hälsoskydd kontrollerar hushållsvattnets kemiska och mikrobiologiska kvalitet regelbundet. Dessutom undersöks hushållsvattnet utgående från eventuella klagomål.

Även Åbo vattenverks laboratorium undersöker i sin tur råvattenkällor, rengöringsprocessens olika skeden, det renade vattnet samt vattenledningsvattnet.

Tillsyn av vattenkvaliteten vid badstränder

I Åbo finns sju allmänna badstränder. Av dessa är Ekvalla, Ispois, Saaronniemi och Sorttamäki är EU-stränder. Andra badstränder är Brinkhall, Runsala folkpark och S:t Marie. Badstränderna övervakas regelbundet under hela badsäsongen. Säsongen startar i mitten av juni och avslutas i slutet på augusti.

Kvalitetskrav på vatten vid badstränder

Badsträndernas vattenkvalitet bedöms och klassificeras enligt resultat från mätningar av tarmbakterierna Enterokocker och Escherichia coli. Även uppkomsten av cyanobakterier, d.v.s. blåalger, följs upp med sensoriska undersökningar.

Det finns fyra klassificeringar av badstränder: utmärkt, god, nöjaktig och dålig. Klassificeringen görs utgående från fyra säsongers övervakningsresultat. Du hittar badsträndernas betyg på respektive badstrand samt motionsservicecentralens webbplats.

Blåalger och algblomning

Att simma i vatten där det förekommer algblomning av blåalger är inte rekommenderat. Vattnet kan inte heller användas som hushållsvatten. Vatten innehållande blåalger kan bland annat orsaka feber samt irritation på huden, i svalget, ögonen och luftvägarna. Dessutom producerar många typer av blåalger skadliga lever-, nerv- och cellgifter.

Tillsyn av vattenkvaliteten i simanläggningar

Enligt lagstiftningen ska hälsoskyddsmyndigheten regelbundet övervaka vattenkvaliteten i utebad, simhallar, spaanläggningar, vattenparker samt rekreations-, rehabiliterings- och massageanläggningar eller motsvarande.

I Åbo stad finns sammanlagt cirka 30 simhallar, vårdanläggningar, utebad, hotell eller spaanläggningar, vars vattenkvalitet i bassängerna övervakas av miljöhälsovården. För simbassängsvatten har uppgjorts program för tillsynsundersökningar och planer för provtagning, vilka uppdateras med minst fem års intervall. Provtagningsintervallet fastställs enligt antalet simmare. Proven tas av simhallens representant, som har fått utbildning i provtagning eller av kommunens hälsoinspektör. Laboratoriet levererar alla provresultat till Åbo stads miljö- och hälsoskydd.

Av simbassängsvattnet genomförs mikrobiologiska och fysikaliskkemiska undersökningar i enlighet med SHM:s förordning 315/2002. Halten trihalometaner mäts en gång per år. I babybassänger mäts dessutom nitrat.

Undersökningsresultaten från det senaste vattenprovet finns till allmänt påseende på simhallens anslagstavla.