Tillgänglighetsombudsmannen

Tillgänglighet möjliggrt smidig rörlighet och deltagande i vardagslivet: boende, studier, kultur och fritidsintressen.

Kommunerna i Åbonejden har gjort ett avtal om de tjänster som tillgänglighetsombudsmannen erbjuder. I området ingår förutom Åbo även Lundo, Masko, Nådendal, Pemar, Reso och Sagu.

Avtalet säkerställer att alla kommuner har samma tjänster tillgängliga. I tillgänglighetsombudsmannens uppgifter ingår:

  • söka upp, förmedla och producera allmän samt teknisk information om tillgänglighet och avlägsnande av hinder
  • utbilda, ge råd och handleda i alla frågor om tillgänglighet
  • påbörja och upprätthålla kontakt med kommunala och privata planerare, byggare och användare och andra parter.
  • främja metoder som verkställer tillgänglighetsprojekt (planering, byggande och upprätthållande)
  • skapa och upprätthålla internationella, nationella och lokala nätverk mellan organisationer som arbetar för tillgänglighet  
  • skapa fungerande system för stadens förvaltning som arbetar för att undvika, kartlägga och avlägsna hinder