Verksamhetsområden och utvecklingsplan för vattenförsörjning 2018-2021

Stadsfullmäktige godkände den 15 oktober 2018 utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet för vattenförsörjningen för åren 2018–2021 samt inskränkning av verksamhetsområden (hushållsvatten och avloppsvatten) för Åbo stads vattenförsörjningsverk dvs. Åbo Vattenförsörjning Ab.

Utvecklingsplanen för vattenförsörjningen 2018–2021

Åbo stad utvecklar vattenförsörjningen på sitt område i enlighet med samhällsutvecklingen. Syftet ska vara att trygga vattentjänster som, till skäliga kostnader, ger tillgång till tillräckligt med hygieniskt och även i övrigt oklanderligt hushållsvatten samt sådan avloppshantering som är ändamålsenlig med avseende på hälso- och miljöskyddet.

Verksamhetsområde för Åbo stads vattenförsörjning (Åbo vattensörjning Ab)

I verksamhetsområden för Åbo vattensörjning Ab har tagits med de nya detaljplaneområdena som fastställts efter föregående 2015 godkända beslutet om verksamhetsområde. Verksamhetsområdena har dragits samman en aning på skogsområdena i norra Åbo där det inte har funnits anslutningar och det inte heller har varit nödvändigt att utvidga verksamhetsområdet på grund av ny markanvändning.

På kartorna över verksamhetsområdet har även de målinriktade verksamhetsområdena 2019–2021 som är nödvändiga på grund av den nya markanvändningen och områdena som tas i bruk 2022–2025 och 2026–2029 tagits med. Dessutom visas de målinriktade områdena för de nya områdena för markanvändning som tas i bruk efter 2029.

Utvecklingsplan för vattenförsörjningen 2018–2021 (stadsfullmäktige 15.10.2018, pdf)
Åtgärdsprogram 2018-2021 (pdf)
Verksamhetsområde för hushållsvattenledning (pdf, 3,2 Mt)
Verksamhetsområde för spillvattenavlopp (pdf, 3,2 Mt)