Fastighetsförrättningar

Fastigheter bildas genom fastighetsförrättningar. Stadsmiljösektorn sköter bildandet av fastigheter på detaljplaneområdet. Egentliga Finlands Lantmäteribyrå sköter om förrättningarna utanför detaljplaneområdet.

Fastighetsförrättningarna träder i kraft genom ansökan. Fastigheterna som bildats genom förrättningarna och de servitut som riktas mot dem antecknas i fastighetsregistret som är en del av det riksomfattande fastighetsdatasystemet.