Fastighetsregistret

Fastighetsregistret är en del av fastighetsdatasystemet och ett av samhällets basregister. I fastighetsdatasystemet ingår lagenlig data om fastigheter och andra registerenheter för land- och vattenområden. Fastighetsdatasystemet upprätthålls av Lantmäteriverket.

Varje fastighet ska ha en fastighetsbeteckning som individualiserar fastigheten. Alla fastighetsförrättningar och fastighetsregisterförarens beslut antecknas i fastighetsregistret och lagras i fastighetsregisterutdraget.

Fastighetsregisterutdrag

Fastighetsregisterutdrag behövs bland annat då man ansöker om bygglov eller ämnar sälja en fastighet eller ett outbrutet område. Ur fastighetsregisterutdraget framgår fastighetens

 • namn och beteckning
 • läge på kartan
 • areal
 • uppgifter om fastighetens bildande
 • servitut och andra nyttjanderätter
 • uppgifter om detaljplanen
 • andelar i samfällda områden
 • andra åtgärder och beslut

Kartutdrag ur fastighetsregistret

 • fastighetens gränser och registerbeteckningar
 • beteckningar för outbrutna områden
 • nyttjanderätter och -begränsningar samt servitut
 • detaljplanens och generalplanens gränser

Lagfarts- och gravationsbevis

Lagfarts- och gravationsbevisen anger fastighetens ägar- och inteckningsuppgifter. Ägaruppgifterna behövs när man ansöker om bygglov. Ägar- och inteckningsuppgifterna behövs bland annat vid försäljning av en fastighet eller ett oubrutet område. Fastighetsaffärsverkets kundservice säljer riksomfattande utdrag från hela fastighetsdatasystemet: fastighetsregisterutdrag, lagfartsbevis, gravationsbevis och intyg över arrenderätt.

Beställning av utdrag ur fastighetsdatasystemet

Fastighetsaffärsverkets kundservice (Åboservicen)

Taxor

Kiinteistötoimitusmaksutaksat 1.1.2019 alkaen
 

Mer information

Eija Lehtinen

Besöksadress: 

Puolalagatan 5
20100 Åbo

Telefon:

Åbo stadsarkiv 02 262 7262
Stads registratorskontor 02 330 033
Servicehelheten för stadsmiljö, kundservice 02 262 4300
Byggnadstillsynens kundservice 02 262 4700
Registratorskontor av servicehelheten för välfärd 040 652 8440
E-post: 
turun.kaupunki@turku.fi

Öppettider

Öppet
mån - fre 09:00 - 12:00