Indelning och beräkning av tomter

I detaljplaneområden anvisar man indelningen av byggnadskvarter i tomter. I tomtindelningen anvisas hur kvarteret delas in i byggplatser. Tomtindelningen kan göras separat eller i samband med detaljplanen. Om man vill ändra den gällande tomtindelningen ska man ansöka om ändring av tomtindelningen. Separat tomtindelning och ändring av tomtindelning träder i kraft genom markägarens ansökan.

En tomtindelning är en plan som utarbetats på en karta där tomternas nummer, hörnpunkternas koordinater, råmåtten, arealen, bildningen, adresserna och trafikförbindelserna specificeras.

Om utarbetning eller ändring av en tomtindelning krävs huvudsakligen utifrån enskilt intresse och om markägaren eller -innehavaren har ansökt om tomtindelningen, har staden rätt att debitera en avgift av markägaren.

Ansökan

Handläggningstid

2 - 3 månader

Pris

 

Taxa för tomtindelning fr.o.m. 1.1.2020

småhustomter, €

övriga tomter, €

För kvarteret eller kvartersdelen uppgjord

• separat tomtindelning

• tomtindelning i samband med detaljplanen

 

1 000,00

750,00

 

1 200,00

1 000,00

För den tredje tomten och varje därpå följande tomt uppbärs dessutom

• separat tomtindelning

• tomtindelning i samband med detaljplanen

 

150,00

100,00

 

200,00

150,00

​För exceptionellt arbetsdryga tomtindelningar eller ändringar av tomtindelningar uppbärs en avgift enligt den prislista för debitering av personarbete som under den ifrågavarande tidpunkten är i kraft.

Mer information

Jouni Ruotsi
Anita Jokinen
Jouko Levo

 

Nyckelord: