Köpvittnestjänster

Fastighetsköp ska göras skriftligt. Vid överlåtelse av fastighet ska ett köpvittne närvara vid undertecknande av överlåtelsehandlingen. (Överlåtelsen kan vara exempelvis ett köp, ett byte eller en gåva.) Om köpet inte bestyrkts är överlåtelsen inte giltig och köparen kan inte få lagfart för fastigheten.

Köpvittnen är de tjänstemän på kommunen som kan verka som förrättningsingenjörer. De kan bestyrka köp oberoende av i vilken kommun fastigheten ligger.

Köpvittnet informerar om hur man ansöker om lagfart och meddelar uppgifterna om överlåtelsen till lantmäteriverket.

Beställ

Kunden kontaktar köpvittnet direkt 2–3 dagar före det planerade köpet.

Pris

120 euro