Stycka av en tomt

Mer information om att stycka av tomter

Helinä Mäki
Anita Jokinen
Jouko Levo
Laura Suurjärvi

Fastighetsbildning

Inom detaljplaneområdet svarar staden för tomtindelningen och fastighetsförrättningarna. Efter ovannämnda förrättningar kan tomten antecknas i fastighetsregistret och bygglov kan ansökas hos byggnadsinspektionskontoret.

Ändra tomtindelning

Med tomtindelning avses ett byggnadskvarter som indelas i tomter. Om man önskar ändra den giltiga tomtindelningen ska man ansöka om ändring av tomtindelning. En tomtindelning och ändring av tomtindelning vinner laga kraft på begäran av markägaren.

Stycka av en tomt

En indelad tomt blir en fastighet genom styckning. I samband med det märks tomtens gränser ut i terrängen och tomtens rättsliga förutsättningar för registrering utreds. Efter styckningen kan man bygga på tomten. Tomtens ägare eller legotagare kan ansöka om tomtens styckning. Ägaren ska ha lagfart på de fastigheter eller outbrutna områden av vilka man bildar tomten (lagfarten kan sökas hos Egentliga Finlands lantmäteribyrå, Självständighetsplan 2, 20800 ÅBO).

Om ägaren har överlåtit det outbrutna området av fastigheten till en annan part, vinner styckningen laga kraft utan ansökan efter att fastighetsregistersmyndigheten delgetts om den lagfart som beviljats för det outbrutna området. Från det att förrättningen påbörjats dröjer registreringen 2–3 månader. Avgiften för styckningen varierar mellan 1000 och 1700 euro och beror på tomtens areal och byggrätt.

Styckning av en tomt kan ansökas genom länken nedan, genom servicen eTillstånd eller genom att fylla i en pappersansökan.