Bygglov och åtgärdstillstånd

Bygglov behövs för många olika typer av byggprojekt. Ansök om bygglov innan du börjar arbetet. Behovet av bygglov och åtgärdstillstånd grundar sig på markanvändnings- och bygglagen.

I Åbo tillämpas inte det anmälningsförfarande som föreskrivs i markanvändnings- och bygglagen. Det betyder att du måste ansöka om antingen bygglov eller åtgärdstillstånd för alla tillståndspliktiga åtgärder.

Åtgärder som kräver bygglov

Bygglov behövs för att

 • uppföra en ny byggnad
 • utföra reparationer och ändringar som kan jämföras med uppförandet av en byggnad
 • utvidga en byggnad
 • utöka ett utrymme som räknas till byggnadens våningsyta
 • utföra andra reparationer eller ändringar som uppenbart kan inverka på säkerheten för dem som använder byggnaden eller på deras hälsomässiga förhållanden
 • ändra väsentligt ändamålet med byggnaden eller en del av den
 • reparera eller göra ändringar i byggnadens klimatskal eller installationssystem som kan ha stor inverkan på byggnadens energiprestanda

Vid oklara fall avgörs behovet av bygglov från fall till fall. Det är dock bra att komma ihåg att också mindre åtgärder kan inverka på säkerheten för dem som använder byggnaden och för utomstående personer. Trots att en åtgärd inte kräver bygglov kan ändå kräva åtgärdstillstånd.

Åtgärder som kräver åtgärdstillstånd

Åtgärdstillstånd behövs för

 • konstruktioner och anläggningar, om uppförandet inte till alla delar förutsätter den styrning som annars behövs vid byggande (till exempel master, cisterner och skorstenspipor).
 • konstruktioner eller anläggningar som inte betraktas som byggnader, om åtgärden inverkar på naturförhållandena, markanvändningen på det omgivande området eller stads- eller landskapsbilden
 • åtgärder som ändrar en byggnads exteriör, men som inte förutsätter bygglov

Tillstånd för miljöåtgärder

Innan en åtgärd som förändrar landskapet inleds ska man ansöka om ett tillstånd för miljöåtgärder. Sådana åtgärder är t.ex. grävning, brytning, trädfällning eller andra därmed jämförbara åtgärder på detaljplaneområden och på områden där detaljplanering pågår.

Däremot behövs tillstånd inte för en åtgärd vars påverkan är liten. När det gäller markfyllning, grävning och brytning avgör den som vidtar åtgärden i första hand själv om åtgärden är av ringa betydelse.

Tillstånd kan behövas redan för att fälla ett enda träd. För trädfällning ansöker du tillstånd med en separat ansökan, läs närmare under ”Tillstånd för trädfällning”. En hortonom vid byggnadstillsynen bedömer avgiftsfritt behovet av tillstånd och ger vid behov råd om hur man ansöker om tillstånd.

Åtgärdstillstånd för jordvärmebrunn

Åtgärdstillstånd behövs för att bygga en jordvärmebrunn.  Anvisningar för hur du ansöker om tillstånd finns under ”Tillstånd för VVS-arbeten”.

Att ansöka om bygglov och åtgärdstillstånd

Innan du ansöker om bygglov eller åtgärdstillstånd lönar det sig att diskutera saken med en tillståndsarkitekt vid byggnadstillsynen. Boka tid hos tillståndsarkitekten genom att kontakta byggnadstillsynens kundservice.

Ansökan om bygglov

Ägaren eller innehavaren av byggnadsplatsen ska underteckna en skriftlig ansökan till vilken fogas

 • redogörelse för besittningen av byggnadsplatsen (lagfartsbevis, arrendeavtal, köpebrev eller annan motsvarande utredning)
 • bygglovsritningar i två serier (i vilka ingår en situationsplan samt fasad-, plan- och genomskärningsritningar inklusive konstruktionstyp)
 • bygglovskarta, utdrag ur detaljplanen eller kartutdrag
 • utredning om hörande av grannarna
 • blanketter för byggprojekt 1 (RH1) och byggprojekt 2 (RH2)
 • utredning om byggplatsens grundläggningssätt
 • utredning om behandlingen av avloppsvatten i glesbygden
 • energicertifikat
 • annat material som åskådliggör projektet

Utöver dessa kan även andra redogörelser krävas.

Ansökan om åtgärdstillstånd

Ägaren eller innehavaren av byggnadsplatsen ska underteckna en skriftlig ansökan till vilken fogas

 • redogörelse för besittningen av byggnadsplatsen (lagfartsbevis, arrendeavtal, köpebrev eller annan motsvarande utredning)
 • bygglovsritningar i två serier (vilka ritningar som ingår i tillståndsserien beror på åtgärden i fråga)
 • bygglovskarta, utdrag ur detaljplanen eller kartutdrag
 • utredning om hörande av grannarna

Blanketter för ansökan om lov och tillstånd

 

Inlämning av ansökan om bygglov och åtgärdstillstånd

Ansökan med bilagor lämnas in personligen till områdets tillståndshandläggare vid byggnadstillsynen. När ansökan lämnas in ska åtminstone projektets huvudplanerare eller byggnadsplanerare, och gärna också den sökande, vara närvarande.

För att lämna in ansökan ska du boka tid hos tillståndshandläggaren genom att kontakta byggnadstillsynens kundservice.

Den genomsnittliga handläggningstiden för ansökningar om bygglov och åtgärdstillstånd är 30 dygn.

Vem fattar beslut om beviljande av bygglov och åtgärdstillstånd?

Beslut om bygglov fattas antingen av områdets tillståndsarkitekt, byggnadstillsynsdirektören eller byggnadsnämnden på basis av byggnadsprojektets omfattning, läge och andra omständigheter som inverkar på saken.

Beslut om åtgärdstillstånd gällande VVS-ärenden (till exempel jordvärmebrunnar) fattas av VVS-granskningsingenjörer.

Avgifter för bygglov och åtgärdstillstånd

Avgiften för bygglov fastställs enligt byggprojektets typ och antalet kvadratmetrar som ska byggas. Avgiften grundar sig på byggnadstillsynstaxan som Åbo stadsfullmäktige godkänt.

Annat att beakta om bygglov och åtgärdstillstånd

Åtgärderna i enlighet med bygglovet får påbörjas först efter att beslutet vunnit laga kraft. Ett beslut av en tjänsteinnehavare träder i kraft efter 14 dagar och byggnadsnämndens beslut efter 30 dagar från det att beslutet delgetts, om beslutet inte överklagas.

Markanvändnings- och bygglagen gör det möjligt att t.ex. mot proprieborgen eller bankgaranti bevilja den sökande rätt att påbörja en åtgärd innan beslutet vunnit laga kraft. Det betyder att om ett beslut om bygglov eller åtgärdstillstånd till följd av ett överklagande hävs, och arbetena i enlighet med beslutet redan färdigställts, ansvarar borgensmannen i sista hand för att området återställs.

Mer information om godtagbar säkerhet

För att kunna inleda åtgärderna på förhand måste den sökande ha en godtagbar säkerhet som är jämförbar med en säkerhet för ett privatlån: borgensmannen ansvarar i sista hand för den sökandes förpliktelse, dvs. att återställa området. Den vanligaste typen av säkerhet är borgensförbindelse (separat blankett) som förutsätter två utomstående borgensmän. Som sökande kan du inte gå i borgen för dig själv. Bifoga den ursprungliga borgensförbindelsen till ansökan om bygglov eller åtgärdstillstånd. Som säkerhet godkänns också ett eurobelopp för vilket banken ger ett intyg över att bruttoredovisning tillämpas. Juristerna vid byggnadstillsynen uppskattar beloppet från fall till fall.