Bygglov och åtgärdstillstånd

 

Kontaktuppgifter

Tillståndsrådgivare 

Telefontider mån–tors 10.00–12.00

Tillståndsarkitekter och tillståndsingenjörer 

Telefontider mån och tors 10.00–12.00

Norra och östra området

Södra området

Västra området

Stadsbildsfrågor

Telefontider mån och tors kl. 10.00–12.00

Byggnadstillsynens kontaktuppgifter och karta över områdesindelningen (pdf)

Mer information

 

 

Åbo har inget anmälningsförfarande enligt markanvändnings- och bygglagen. Detta innebär att man måste ansöka om antingen bygglov eller åtgärdstillstånd för all tillståndspliktig verksamhet.

I första hand används Åbo stads elektroniska tillståndstjänst för att ansöka om bygglov och åtgärdstillstånd samt för att lämna in ritningar och handlingar:

Åbo stads elektroniska tillståndstjänst (ePermit)

Anvisningar för Åbo stads elektroniska tillståndstjänst: ePermit anvisningar

För närvarande är handläggningstiden för tillståndsansökan i genomsnitt 4–6 månader.

Åtgärder som kräver bygglov

Bygglov behövs när man

  • uppför en byggnad
  • reparerar eller bygger om på ett sätt som kan jämföras med uppförande av en byggnad
  • bygger ut en byggnad
  • utökar det utrymme som räknas som byggnadens våningsyta
  • utför annat reparations- eller ändringsarbete där arbetet klart och tydligt kan inverka på användarnas säkerhet eller hälsotillstånd
  • märkbart ändrar användningsändamålet för byggnaden eller en del av den
  • utför sådana reparationer eller ändringar av byggnadens mantel eller tekniska system som kan ha en betydande inverkan på byggnadens energieffektivitet

I tveksamma fattas beslut om tillståndsbehovet från fall till fall. Man bör dock notera att även en liten åtgärd kan inverka på säkerheten för dem som använder byggnaden och även för utomstående. Om en åtgärd inte kräver bygglov kan den ändå kräva en ansökan om åtgärdstillstånd.

Åtgärder som kräver åtgärdstillstånd

Åtgärdstillstånd behövs för

  • en konstruktion eller anläggning, om byggandet av dessa inte i alla avseenden kräver den ledning som i övrigt behövs vid byggande (t.ex. mast, tank, skorsten)
  • en konstruktion eller anläggning som inte betraktas som en byggnad om åtgärden påverkar naturförhållandena, markanvändningen i det omgivande området eller stads- eller landskapsbilden
  • åtgärder som ändrar byggnadens fasad och för vilka bygglov inte krävs

Miljöåtgärdstillstånd

Innan en åtgärd som förändrar landskapet inleds ska man ansöka om tillstånd för miljöåtgärder. Sådana åtgärder är t.ex. grävning, brytning, trädfällning eller andra därmed jämförbara åtgärder på detaljplaneområden och på områden där detaljplanering pågår.

Tillstånd behövs dock inte för en åtgärd vars påverkan är liten. När det gäller markfyllning, grävning och brytning avgör den som vidtar åtgärden i första hand själv om åtgärden är av ringa betydelse.

Tillstånd kan behövas redan för att fälla ett enda träd. Det finns en egen ansökan för fällning av träd. Du hittar mer information under punkten "Miljöåtgärdtillstånd och trädfällningstillstånd”. En hortonom vid byggnadstillsynen bedömer avgiftsfritt behovet av tillstånd.

Åtgärdstillstånd för jordvärmebrunn

Tillstånd behövs för att bygga en jordvärmebrunn för en byggnad.  För anvisningar om tillståndsansökan, se "VVS-tillstånd”.

Att ansöka om bygglov och åtgärdstillstånd

Innan du ansöker om bygglov eller drifttillstånd lönar det sig att diskutera ärendet med byggtillsynens tillståndsrådgivare eller tillståndsmyndigheterna. Kontaktuppgifter och telefontider finns i kanten på sidan.

Att ansöka om bygglov

Ägaren eller innehavaren av byggplatsen ska lämna in en ansökan om bygglov med vederbörliga bilagor. 

Anvisningar för ansökan om bygglov:

Att ansöka om åtgärdstillstånd

Ägaren eller innehavaren av byggplatsen ska lämna in en ansökan om åtgärdstillstånd med vederbörliga bilagor. 

Anvisningar för ansökan:

Att inlämna bygglov och åtgärdstillstånd

Ansökan med bilagor skickas i första hand elektroniskt till Åbo stads elektroniska tillståndstjänst: opaskartta.turku.fi/ePermit/

Handläggningen av tillståndsansökningar vid Åbo stads byggnadstillsyn har anhopats och försenats. Ansökningarnas handläggningstid är för närvarande beklagansvärt lång. Verksamheten utvecklas och resursanvändningen effektiviseras aktivt, men det finns ingen snabb lösning för att påskynda handläggningen av tillståndsansökningar. Projektets storlek och komplexitet samt behovet av att komplettera handlingarna har en betydande inverkan på handläggningstiden.

Vi beklagar djupt denna situation, som inte är önskvärd för varken kunder eller de anställda vid byggnadstillsynen.

Vem beslutar om att bevilja bygglov eller åtgärdstillstånd?

Bygglov fattas på grundval av det berörda byggprojektets storlek, läge och andra eventuella relevanta faktorer, antingen av områdets tillståndsarkitekt eller tillståndsingenjör, chefen för byggnadstillsynen eller byggnads- och tillståndsnämnden.

VVS-granskningsingenjörerna beviljar åtgärdstillstånd i VVS-frågor (t.ex. jordvärmebrunnar).

Avgifter för bygglov och åtgärdstillstånd

Avgiften för bygglov bestäms enligt typ av byggprojekt och antalet kvadratmeter som byggs och baseras på den byggnadstillsynstaxa som har godkänts av Åbo stadsfullmäktige. För mer information om avgifter, se "Taxor"

Annat att observera gällande bygglov och åtgärdstillstånd

Åtgärderna enligt bygglovet får inledas först när beslutet har vunnit laga kraft. Ett beslut som fattas av en tjänsteman träder i kraft 14 dagar och ett beslut av byggnadsnämnden 30 dagar efter beslutet, såvida beslutet inte överklagas.

Markanvändnings- och bygglagen gör det möjligt att ge sökanden rätt att mot säkerhet inleda åtgärden innan beslutet har vunnit laga kraft (till exempel proprieborgen eller en bankgaranti). Detta innebär att om tillståndsbeslutet hävs på grund av ett överklagande och arbetet enligt tillståndet redan har utförts, ansvarar garantigivaren i sista hand för att området återställs.

Mer information om godtagbara säkerheter

Inledande på förhand kräver en godtagbar garanti av sökanden, jämförbar med en säkerhet för ett privat lån: garantigivaren ansvarar i sista hand för sökandens skyldighet, det vill säga att återställa området. Den vanligaste typen av säkerhet är en borgensförbindelse (en separat blankett) som kräver två utomstående borgenärer. Sökanden kan inte säkra sig själv. Borgensförbindelsen i original ska lämnas in tillsammans med tillståndsansökan. Ett belopp i euro som sätts in på konto godtas också som säkerhet, för vilket banken utfärdar ett så kallat kvittningsintyg. Byggnadstillsynens jurister bedömer eurobeloppet från fall till fall.