Tillstånd för miljöåtgärder och trädfällning

Kontaktuppgifter

Byggnadstillsynens kundservice

Tillstånd för miljöåtgärder när det gäller trädfällning:
Saila Nieminen (biträdande för Anne Heino)

Andra tillstånd för miljöåtgärder:

Byggnadstillsynens karta över områdesindelning (pdf, på finska)

Byggnadstillsynstaxa (pdf, på finska)

 

Innan en åtgärd som förändrar landskapet inleds ska man ansöka om tillstånd för miljöåtgärder. Sådana åtgärder är t.ex. grävning, brytning, trädfällning eller andra därmed jämförbara åtgärder på detaljplaneområden och på områden där detaljplanering pågår. Tillstånd kan behövas redan för att fälla ett enda träd. En hortonom vid byggnadstillsynen bedömer avgiftsfritt behovet av tillstånd och ger vid behov råd om hur man ansöker om tillstånd.

Tillstånd behövs dock inte för en åtgärd vars påverkan är liten. När det gäller markfyllning, grävning och brytning avgör den som vidtar åtgärden i första hand själv om åtgärden är av ringa betydelse.

När behövs tillstånd för miljöåtgärder?

På detaljplaneområden:

 • jordbyggnadsarbeten som förändrar landskapet
 • trädfällning
 • andra jämförbara åtgärder

På generalplaneområden:

 • om så bestäms i generalplanen
 • på ett område där byggförbud enligt 53 § för utarbetande av detaljplan gäller, eller beträffande vilket så har bestämts för utarbetande av generalplan eller ändring av generalplanen.

Tillstånd behövs inte

 • för åtgärder med obetydliga verkningar
 • för arbeten som är nödvändiga för genomförandet av generalplanen eller detaljplanen (till exempel för att spränga mark för kommunaltekningen i enlighet med detaljplanen)
 • för arbeten enligt beviljat bygglov eller åtgärdstillstånd
 • om åtgärden grundar sig på en godkänd vägplan i enlighet med lagen om allmänna vägar

När det gäller trädfällning hittar du exempel på mindre trädfällningar och trädfällningar som kräver tillstånd för miljöåtgärder i byggnadstillsynens handbok om trädfällning (PihapuuOpas, på finska).

Det lönar sig också att kontrollera vad som står i bestämmelserna i byggnadsordningen om trädbeståndet. 

Separat tillstånd för marktäkt

Bestämmelser om tillstånd för miljöåtgärder tillämpas inte på sådan täktverksamhet för vilken man behöver ett marktäktstillstånd enligt marktäktslagen (24.7.1981/555).

Att ansöka om tillstånd för miljöåtgärder

Tillstånd söks med en skriftlig ansökan som undertecknats av markområdets ägare eller innehavare.

Bifoga följande dokument till ansökan:

 • redogörelse för besittningen av markområdet (arrendeavtal, lagfartsbevis eller annan motsvarande utredning)
 • vid behov en tomtkarta
 • fyra exemplar av situationsplanen
 • vid behov två exemplar av genomskärningsritningarna
 • utredning om hörandet av grannarna

Boka tid hos en tillståndshandläggare vid byggnadstillsynens kundservice för att lämna in din ansökan.

Handläggningstiden är cirka 30 dygn.

Att ansöka om miljöåtgärdstillstånd för trädfällning

Tillstånd söks med en skriftlig ansökan som undertecknats av markområdets ägare eller innehavare.

Bifoga följande dokument till ansökan:

 • redogörelse för besittningen av markområdet (arrendeavtal, lagfartsbevis eller annan motsvarande utredning)
 • två exemplar av situationsplanen, av vilka framgår var träden som ska fällas finns
 • utredning om hörandet av grannarna

Dessutom kan tilläggsuppgifter, såsom fotografier och ett utlåtande av en arborist om trädens skick, fogas till ansökan.

Blanketter för tillståndsansökan

Ansökan om trädfällning ska skickas direkt till tillståndshandläggaren.

Handläggningstiden är cirka 30 dygn.

Ytterligare information om trädfällning

Vem fattar beslut om tillstånd för miljöåtgärder?

 • Beslut i ansökan om tillstånd för miljöåtgärder fattas av en hortonom, byggnadstillsynsdirektören eller byggnadsnämnden.
 • Andra ansökningar om tillstånd för miljöåtgärder avgörs av en byggnadsinspektör eller byggnadsnämnden.

Avgifter för tillstånd

Avgifterna grundar sig på byggnadstillsynstaxan som Åbo stadsfullmäktige godkänt.

Avgifterna uppbärs per faktura av sökanden efter att beslutet fattats.

Annat att beakta

 • Du får inleda miljöåtgärderna först efter att beslutet vunnit laga kraft.
 • Ett beslut av en tjänsteinnehavare träder i kraft efter 14 dagar från delgivningen av beslutet, om beslutet inte överklagas.

Byggnadsnämndens beslut träder i kraft efter 30 dagar från delgivningen av beslutet, om beslutet inte överklagas

Nyckelord: