Avloppsvatten

 

Avloppsvatten ska behandlas så att det inte medför olägenheter för miljö eller vattendrag.

Enligt lagen om vattentjänster (119/2001) ska fastigheterna inom ett vattentjänstverks verksamhetsområde anslutas till verkets vattenledning, spillvattenavlopp och dagvattenavlopp. Syftet med lagen är att trygga högklassigt hushållsvatten samt en avloppshantering som är ändamålsenlig med avseende på hälso- och miljöskyddet.

Dessutom är det möjligt att på Runsala och i Kakskerta ansluta sig till ett vattenandelslags avloppsnät.

Avloppsvatten i glesbygden

Avloppsvattensystemen i byggnader som ligger på ett grundvattenområde eller strandområde (under 100 meter från ett vattendrag eller havet) ska uppfylla kraven på avloppsvattenbehandling i lagen, för-ordningen och bestämmelserna senast den 31 oktober 2019.

Om fastigheten ligger utanför dessa områden ska systemet förnyas så att det uppfyller kraven på rening, till exempel i samband med byggande av en vattenklosett i fastigheten, ett reparations- eller ändringsarbete gällande vatten- och avloppsanordningar som kräver bygglov eller åtgärdstillstånd eller ett reparations- eller ändringsarbete som är jämförbart med uppförande av en byggnad och som kräver bygglov.

Systemet behöver inte renoveras om fastigheten redan har ett avloppsvattensystem som uppfylller kraven. Fastigheterna har varit skyldiga att rena sitt avloppsvatten i enlighet med den nuvarande lag-stiftningen sedan 2004. Om bygglovet för fastigheten har beviljats år 2004 eller senare uppfyller behandlingen av avloppsvatten oftast kraven, förutsatt att avloppsvattensystemet har underhållits och använts på rätt sätt. Renoveringen behövs inte heller om fastigheten ansluts till avloppsnätet.

I Finlands miljöcentrals karttjänst Hajajätevesien YSL:n mukaiset siirtymäaika-alueet kan man genom en adressökning kontrollera en byggnads läge i förhållande till strand- och grundvattenområdena. Dessu-tom kan man utnyttja tjänsten Vesihuoltotulkki på adressen www.ymparisto.fi/vesihuoltotulkki.

Valonias avloppsvattenrådgivare erbjuder invånarna och stugägarna i glesbygden opartisk och kostnadsfri rådgivning i avloppsvattenfrågor till den 31 oktober 2019: www.valonia.fi

Byggande och ändring av ett avloppsvattensystem för en fastighet förutsätter åtgärdstillstånd från Åbo stads byggnadstillsyn.

Tilläggsfrist för avloppsvattenremont kan erhållas genom att ansöka om tillstånd till undantag från skyldighet att förnya avloppsvattensystemet hos miljövårdsmyndigheten i kommunen. Beviljande av tillstånd för avvikelse kan beviljas för högst fem år åt gången och förutsättningen är antingen en anmärkningsvärt obetydlig miljöbelastning eller att en förbättring av behandlingssystemet skulle vara oskälig för fastighetsinnehavaren kostnadsmässigt eller tekniskt. 

Vid bedömningen av om åtgärderna är oskäliga för fastighetsinnehavaren ska hänsyn tas till fastighetens läge på ett område som är avsett att anslutas till avloppsnätet, hög ålder hos fastighetsinnehavaren och övriga personer som är stadigvarande bosatta på fastigheten samt andra liknande särskilda faktorer i deras livssituation, långvarig arbetslöshet eller sjukdom hos fastighetsinnehavaren eller något annat jämförbart socialt hinder för betalning.

Den beviljade tilläggsfristen upphör att gälla om vatten- och avloppsanordningarna i fastigheten renoveras och om renoveringen kräver bygglov eller åtgärdstillstånd eller om användningen av fastigheten förändras så att belastningen ökar eller om ägandet eller besittningsrätten förändras.

För handläggning av ansökan uppbärs en avgift enligt Åbo stads miljövårdsmyndighetens taxa.

Fastighetsinnehavare som är stadigvarande bosatta på fastigheten befrias från reningskravet på basnivå, om innehavaren eller innehavarna hade fyllt 68 år senast 9.3.2011, dvs. då ändringen (196/2011) av den förra miljöskyddslagen (86/200) trädde i kraft. Denna lagstadgade befrielse gäller således personer födda före 9.3.1943. Åldersbefrielsen förutsätter inte någon ansökan hos en myndighet. Åldersbefrielsen gäller endast stadigvarande bostäder, inte fritidsbostäder.

Ansökningsblanketter

Ansökan om befrielse från skyldigheten att ansluta sig till vatten- och avloppsnätet