Dagvatten

DAGVATTENAVGIFT

  • I enlighet med Åbo stadsfullmäktiges beslut tar staden i bruk en offentligrättslig dagvattenavgift som grundar sig på fastighetens storlek och användningssyfte.
  • Ytterligare information om dagvattenavgiften: http://www.turku.fi/sv/dagvattenavgift eller tfn 040 571 1641 (tisdagar och torsdagar 10–12)
  • Betalningsuppgifter och fakturakopior tfn 020 639 9400/Sarastia Oy (msa/lsa). Sarastia Kuntaperintä Oy har hand om betalningspåminnelser och indrivning.

ANMÄLNINGAR OM DAGVATTENFAKTURERINGEN

Missnöjda med dagvattenavgiften kan göra en skriftlig anmärkning på fakturan inom 14 dagar från att fakturan har tagits emot.

  • Anmärkningen lämnas i främsta hand via responstjänsten
  • En skriftlig anmärkning adresserad till stadsmiljösektorn kan levereras
    • till kundtjänsten: Puolalagatan 5, 1:a vån.
    • per post: PB 335, 2010 Åbo

ÖVRIGA DAGVATTENÄRENDEN

LÄCKAGE I VATTENLEDNINGAR OCH MISSTANKAR OM VATTENFÖRORENING

Vattenaffärsverkets journummer (02) 263 32250

Hanteringen av dagvatten, dvs. regn- och smältvatten som leds bort från byggda områden, måste i framtiden beaktas i större utsträckning. I städerna är en stor del av markytan belagd med vattentäta material, såsom asfalt och betong, som hindrar regn- och smältvattnet från att sugas upp av marken.

Därför måste dagvattnet på tätt bebyggda stadsområden ledas till dagvattenavlopp. Ösregn orsakar redan översvämningar i avloppen och i takt med klimatförändringen förutspås problemet öka.

I Åboregionen har man utarbetat en regional plan för att förbättra förvaltningen av dagvatten som fungerar som grund för markanvändningsplanerna för området. Målet är att hanteringen av dagvatten hädanefter beaktas i alla typer av byggnadsplanering, från generalplaner till bygglov.

Fastighetsägaren har också ansvar för dagvattnet på allmänna områden

Ansvaret för dagvatten på allmänna områden delas mellan staden samt fastighetens ägare eller dess innehavare, så som bestämts i lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden.

Fastighetens ägare eller innehavare berörs av skyldigheten att hålla rent, vilket innebär bland annat avlägsnande av löv, jord samt skräp från dagvattenbrunnarnas galler samt avlägsnande av material som orsakar blockeringsrisk vid dikestrummornas öppningar.

Fastighetens ägare eller dess innehavare berörs också av skyldigheten för vinterunderhållet, vilket betyder bland annat att rännstenen bredvid trottoaren, takrännan, dikestrummorna samt dagvattenbrunnarnas galler ska hållas fria från snö och is. Skötsel och uppehåll av tomtanslutningen samt att hålla dikestrummorna öppna tillhör fastighetsägaren eller -innehavaren.

Närmare om ansvarsuppdelningen på stadens sidor skyldigheten för renhållningen samt skyldigheten för vinterunderhållet.

Grönt tak på huset, regnvattnet till användning i grönsakslandet

Speciellt vid planeringen av nya stadsområden ska man sträva efter öppen hantering av dagvatten, dvs. att dagvattnet leds till våtmarker, öppna fåror, sänkor och bassänger istället för avlopp. I dessa kan dagvattnet fördröjas så att avloppen inte svämmar över. Våtmarkerna renar också vattnet.

I Åbo har man byggt en del våtmarker som förutom kontrollerar översvämningar, även minskar mängden sediment och näringsämnen i vattnet. Vanliga småhusinvånare har också möjligheten att se till att mängden vatten som hamnar i avloppen minskar.

En mycket enkel åtgärd för att förhindra att dagvatten uppstår är att hålla en så stor del av gården som möjligt obelagd. All slags växtlighet är också bra, eftersom den binder och avlägsnar vatten. Dessutom skulle det vara bra att gynna gröna tak vid byggande.

Dagvattnet kan utnyttjas på den egna tomten. Ett välbekant sätt är att samla regnvatten från taket i vattentunnor och använda vattnet till exempel till att vattna grönsakslandet. Med dagvattnet kan man också skapa vattenelement, såsom våtmarker, på den egna gården.

Nyckelord: