Miljöskyddstillstånd och anmälningar

Du behöver tillstånd för de flesta åtgärder som görs i boendemiljön. Tillstånd behövs också bland annat för att ordna evenemang och för att förlänga intervallet för tömning av sopkärl. För vissa åtgärder som orsakar mindre och kortvarig olägenhet räcker det med en anmälan. Välj de tillstånd som du behöver ur nedanstående lista och skicka dina ansökningar med bilagor till kundservicen vid miljöövervakningen.

Avloppsvatten

Avloppsvatten ska behandlas så att det inte medför olägenheter för miljö eller vattendrag.

Enligt lagen om vattentjänster (119/2001) ska fastigheterna inom ett vattentjänstverks verksamhetsom-råde anslutas till verkets vattenledning, spillvattenavlopp och dagvattenavlopp. Syftet med lagen är att trygga högklassigt hushållsvatten samt en avloppshantering som är ändamålsenlig med avseende på hälso- och miljöskyddet.

Dessutom är det möjligt att på Runsala och i Kakskerta ansluta sig till ett vattenandelslags avloppsnät.

Avloppsvatten i glesbygden

Avloppsvattensystemen i byggnader som ligger på ett grundvattenområde eller strandområde (under 100 meter från ett vattendrag eller havet) ska uppfylla kraven på avloppsvattenbehandling i lagen, för-ordningen och bestämmelserna senast den 31 oktober 2019.

Om fastigheten ligger utanför dessa områden ska systemet förnyas så att det uppfyller kraven på rening, till exempel i samband med byggande av en vattenklosett i fastigheten, ett reparations- eller ändringsar-bete gällande vatten- och avloppsanordningar som kräver bygglov eller åtgärdstillstånd eller ett reparat-ions- eller ändringsarbete som är jämförbart med uppförande av en byggnad och som kräver bygglov.

Systemet behöver inte renoveras om fastigheten redan har ett avloppsvattensystem som uppfyll-ler kraven. Fastigheterna har varit skyldiga att rena sitt avloppsvatten i enlighet med den nuvarande lag-stiftningen sedan 2004. Om bygglovet för fastigheten har beviljats år 2004 eller senare uppfyller behand-lingen av avloppsvatten oftast kraven, förutsatt att avloppsvattensystemet har underhållits och använts på rätt sätt. Renoveringen behövs inte heller om fastigheten ansluts till avloppsnätet.

I Finlands miljöcentrals karttjänst Hajajätevesien YSL:n mukaiset siirtymäaika-alueet kan man genom en adressökning kontrollera en byggnads läge i förhållande till strand- och grundvattenområdena. Dessu-tom kan man utnyttja tjänsten Vesihuoltotulkki på adressen www.ymparisto.fi/vesihuoltotulkki.

Valonias avloppsvattenrådgivare erbjuder invånarna och stugägarna i glesbygden opartisk och kost-nadsfri rådgivning i avloppsvattenfrågor till den 31 oktober 2019: www.valonia.fi/hakku

Byggande och ändring av ett avloppsvattensystem för en fastighet förutsätter åtgärdstillstånd från Åbo stads byggnadstillsyn: https://www.turku.fi/sv/boende-och-miljo/byggande/tillstand-byggande/bygglov-och-atgardstillstand 

Fastigheterna på strand- och grundvattenområdena kan ansöka om förlängning av tidsfristen för renove-ringen om den belastning som avloppsvatten medför är begränsad eller om reparationen av avloppsvat-tensystemet kan anses förorsaka fastighetsinnehavaren orimliga kostnader. Man kan ansöka om för-längning av tidsfristen skriftligen hos miljövårdsmyndigheten i kommunen. Förlängning kan beviljas för högst fem år åt gången. Förlängningen av tidsfristen upphör att gälla om vatten- och avloppsanordning-arna i fastigheten renoveras och om renoveringen kräver bygglov eller åtgärdstillstånd

Avfall

Fisketillstånd samt mete- och pimpeltävlingar

Kemikaliecisterner

Anmälan om campingplats

Marktäkt

För täktverksamhet krävs tillstånd, förutom då substanser tas till husbehov, så att miljön inte utsätts för okontrollerade skador.

Jordbyggnadsarbeten

Terrängkörning

Tillstånd för miljöåtgärder

Bulleranmälan

En bulleranmälan ska göras om arbete, åtgärder eller evenemang av tillfällig natur som förorsakar synnerligen störande buller för invånare och andra personer som vistas eller arbetar i närheten.

Jakttillstånd

Jakttillstånd på stadsägda markområden (fritt formulerad ansökan).

Olyckor/exceptionella situationer

Tillsynsmyndigheten ska utan dröjsmål underrättas om det på grund av en olycka eller produktionsstörning eller rivning av en konstruktion eller anläggning uppstår utsläpp eller avfall i en utsträckning som medför risk för förorening av miljön.

Förorenad mark

Anmälan om sanering av förorenad mark (pdf, på finska)

Trädfällning

Muddring och slåtter av vattenväxter

Även för den minsta maskinella muddring där volymen av massorna uppgår till högst 500 m3 ska en skriftlig anmälan lämnas in till närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) och ägaren av vattenområdet minst 30 dygn innan arbetet påbörjas. För en muddring där volymen av massorna uppgår till mer än 500 m3 ska alltid ett tillstånd sökas från regionförvaltningsverket (RFV).

Evenemang

Vattentjänster

Ansökan om befrielse från skyldigheten att ansluta sig till vattenledning och avlopp

Miljötillstånd

Nyckelord: