Uppföljning av luftkvalitet

I Åbo stad följs luftkvaliteten upp genom samarbete med omringande städer samt industrier och energiproduktionsanläggningar. Åbo stads miljöskyddskontor ansvarar i praktiken för uppföljning och kontroll av luftkvaliteten. Luftkvalitetens mätningsnätverk består av en flyttbar och åtta fasta mätningsstationer.

I mätningsstationen i Åbo centrum, på salutorget, följs i huvudsak trafikens påverkan på luftkvaliteten. Mätningarnas resultat jämförs med sanitära rekommendations- och gränsvärden.

Utöver mätningar samlas information om luftkvalitet och de faktorer som påverkar luftkvaliteten genom utsläppskartläggning och spridningsundersökningar. Orenheters långsiktiga påverkningar följs med biologiska metoder, som kartläggning av lavar, trädens skickbedömningar samt jordmånsundersökningar.

Luftskvalitetsinformationen används i miljötillståndsbeslut och de utlåtanden och modeller som har med miljötillstånd att göra.

Åbo stads invånare har även nytta av det insamlade materialet. Som exempel är det nyttigt att veta daglig luftkvalitet om man är astmatiker.

Se även:

Mer information

Nyckelord: