Nya konserthuset

Åbos nya konserthus kommer att byggas på Självständighetsplanen på Aura ås östra strand. Stadsstyrelsen beslutade om byggnadens placering den 6 april 2020. En förändring av stadsplanen för att möjliggöra byggandet pågår.

Genom beslut av stadsstyrelsen kommer konserthuset att förverkligas genom alliansmodellen. Anskaffningsförfarandet pågår.

Det nuvarande konserthuset på Aningaisgatan har nått slutet av sin tekniska livslängd. En lokalbehovsutredning för renovering och utvidgning av byggnaden utarbetades 2018 och kompletterades senare med ett alternativ för nybyggnad. Den 27 maj 2019 (länk till ett dokument på finska) beslutade stadsstyrelsen att övergången till konserthusets projektplaneringsfas sker i enlighet med nybyggealternativet.

Val av läge

Efter stadsstyrelsens beslut har en platsutredning genomförts, där konserthusets läge undersöktes enligt följande kriterier:

  1. effekter på stadsutveckling
  2. tillgänglighet
  3. de möjligheter och begränsningar som erbjuds av den tomt som utses
  4. kostnadsskillnaderna av olika platsalternativ
  5. genomförbarhetsegenskaper

Under förberedelseprocessen presenterades flera olika platsalternativ för konserthuset. Baserat på första fasens jämförande utredningar uteslöts de platser som minst uppfyllde lokaliseringskriterierna. Sådana utforskade och uteslutna alternativ var; Slottsudden, Saluhallens kvartär, Kuppis koloniträdgård, Artukais och Martinsbrons triangel.

Den slutliga jämförelsen av platser gjordes mellan tre alternativ: Bangårdstomten, Spindeltomten på östra stranden av Aura å och Självständighetsplanens tomt.

Stadsstyrelsen beslutade om Självständighetsplanen som lokaliseringsplatsen, till exempel av följande skäl:

  • Självständighetplanen är glesare än Spindeltomten och byggandet är lättare att anpassa till det, trots byggplatsens relativt långa och smala form.
  • Ur stadsbildssynvinkel och funktionell synvinkel kan nybyggnaden formas till ett intressant par för stadsteatern
  • Platsen möjliggör en funktionell integration och synergi mellan konserthuset och stadsteatern. Interna anslutningar till allmänheten och underhåll mellan byggnaderna är enkla att implementera.
  • Trafikaspekter.

Implementering med alliansmodell

Konserthusets nybyggeprojekt genomförs med en alliansmodell, som består av en strategisk fas, en formnings- och förslagsfas, en utvecklingsfas, en implementeringsfas och efteransvar.

På det strategiska stadiet sätter beställaren upp mål och gränsvillkor för projektet och väljer genomförande- och upphandlingsförfarande samt planerar upphandlingen.

I bildnings- och förslagsfasen utarbetas material för anbudsbegäran som innehåller ett upphandlingsmeddelande, anbudsbegäran, ett alliansavtal och en kommersiell modell. I bildningsfasen läggs alliansgruppen ut på anbud genom förhandlingsförfarande, och valet av partners påverkas av förmåga och belöning, det vill säga kvalitet och pris. På grund av objektets betydande karaktär är arkitekturens kvalitet också av exceptionellt stor betydelse i anbudsfasen.

Utvecklingsfasen startar tillsammans med huvudgenomförar- och arkitektsammanslutningen. Utvecklingsfasen är tvådelad.

I den första delen av utvecklingsfasen görs en projektplan, där planer utarbetas för projektets innehåll och omfattning, och där nyckelresultatområdena och målen för genomförandet av konserthuset koms överens. Projektplanen godkänns av kommunfullmäktige.

I det andra stadiet av utvecklingsfasen görs implementeringsplaner, på basen av vilka det är möjligt att gå vidare till projektets implementeringsfas. Övergången till implementeringsfasen kräver ett implementeringsbeslut av kommunfullmäktige.

Åbo stadsstyrelses beslut 6.4.2020 (på finska)

Nyckelord: