Hur kan jag påverka planläggningen?

Planläggning är en process med många faser. Det bästa sättet att påverka planläggningen är att samla information, delta och uttrycka sin åsikt. För varje planläggning görs en delaktighets- och utvärderingsplan, var man berättar på vilket sätt man kan påverka just denna planläggning. I exemplen nedan beskrivs planläggningens olika skeden, och i vilka skeden invånarna kan ta ställning till planerna.

Generalplanens process (pdf, på finska)

Detaljplanens process (pdf, på finska)

Generalplanen som berör hela staden eller stora områden har mer omfattande processer och det finns fler möjligheterna att delta.

Åsikt MRL 62 §MRA 30 §

Planens intressenter (t.ex. markägare) har möjlighet att muntligen eller skriftligen uttala sin åsikt om en aktuell plan för den som bereder planläggningen. Man kan uttala sin åsikt om den preliminära planskissen eller om skissen.

Det lönar sig att helst lämna in sin åsikt skriftligen, eftersom den med större sannolikhet också når beslutsfattarna i stadsmiljönämnden. En åsiktsenkät skickas till intressenterna tillsammans med planens delaktighets- och utvärderingsplan. Man kan också uttala sin åsikt i form av ett brev eller via e-post direkt till planens beredare.

Påminnelse MRL 65 §MRA 27 §

Ifall man har något att anmärka angående det offentligt framlagda planförslaget kan man göra en skriftlig påminnelse. Påminnelsen bör lämnas in till stadsplaneringens planläggningsenhet innan den  offentlig framläggningen upphör. De som har lämnat in en skriftlig påminnelse och samtidigt meddelat sin adress, bör underrättas om kommunens motiverade ställningstagande angående den uttalade åsikten.

Ändringssökande MRL 188-191 §§KuntaL 90§

Metoden för ändringsansökan i planärenden är kommunalbesvär. Kommunalbesvär bör lämnas in till Åbo förvaltningsdomstol inom 30 dygn efter godkänt beslut.

Besvärsgrunderna för kommunalbesvär är följande:

  • beslutet har fattats i felaktig ordning
  • den beslutsfattande myndigheten (fullmäktige, stadsplanerings- och stadsmiljönämnden) har överstigit sina befogenheter eller
  • beslutet är på annat vis lagstridigt.

Både den berörda parten och kommunmedlemmar har besvärsrätt. Medlemmar av en kommun är (KuntaL 3 §) är kommuninvånare, sammanslutningar och stiftelser som har hemort i kommunen samt de som äger eller besitter fast egendom i kommunen. Beträffande detaljplaner som har mindre inverkan, gäller besvärsrätten endast dem vars rättigheter, förmåner eller skyldigheter planen direkt påverkar.

Den som har lämnat in ett kommunalbesvär och fått avslag från förvaltningsdomstolen, kan därefter överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Man kan inte överklaga angående detaljplanen till HFD ifall områdets huvudsakliga användning har beslutats om i en generalplan med rättsverkningar.

Ändringsansökan innefattar även ett rättelseyrkande.

Nyckelord: