Generalplan 2029

Generalplan 2029 förslag

Diarienummer: 13278-2012
Planbeteckning: 1/2009
Ansvarig person: Andrei Panschin
Designer: Matilda Laukkanen

VAD HÄNDER NU?

  • Åbo stadsstyrelse beslutade 10.11.2022 att framlägga offentligt förslaget till Generalplan 2029.
  • Generalplaneförslaget var till påseende 31.10.–29.11.2022.
  • Det på basen av utlåtandena och anmärkningarna ändrade förslaget behandlas i stadsmiljönämnden 24.1.2023, varefter planens behandling fortskrider till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige.

Generalplanen är en schematisk plan som används för att styra utvecklingen av stadsmiljön och transportlösningar samt samordningen av olika verksamheter. Målet är en funktionell, ekonomisk, säker och bekväm enhetlig samhällsstruktur. 

Den nuvarande generalplanen (Generalplan 2020) trädde i kraft 2004. Utarbetandet av den nya generalplanen styrs av Åbo stadsstrategi Åbo 2029 och Åbo stadsregions landskapsplaner samt strukturmodellen för Åbo stadsregion 2035 som utarbetats gemensamt av kommunerna. Målet med Generalplan 2029 är att stärka Åbos ställning, attraktionskraft och konkurrenskraft.  

Förslag till generalplan

Generalplanens utgångspunkt är utvecklingsbilden Kasvukäytävät (Tillväxtkorridorer). Enligt den kommer stadens tillväxt främst att riktas mot centrum och längs de viktigaste kollektivtrafiklederna.

Generalplanen består av åtta kartor och en planbeskrivning. Karta 1 (Samhällsstruktur) innehåller markanvändningens områdesreserveringar, det vill säga anteckningar om områdenas huvudsakliga användningsändamål och de strategiska anteckningarna som beskriver de huvudsakliga utvecklingsområdena. Andra kartor fokuserar på olika markanvändningsteman som relaterar till boende, tjänster och näringar, trafik, hantering av vatten, samhällsteknik samt grön- och kulturmiljö.

Medverkan och inflytande 

Alla har möjlighet att delta i utarbetandet av planen, att ta ställning och bedöma effekterna av planläggningen. Planens framskridande kan följas via denna webbplats. 

För mer information om planen, kontakta generalplansingenjör Andrei Panschin som utarbetar generalplanen.