Generalplan 2029

Generalplan 2029 förslag

Diarienummer: 13278-2012
Planbeteckning: 1/2009
Ansvarig person: Andrei Panschin
Designer: Matilda Laukkanen

VAD HÄNDER NU?

  • Åbo stadsstyrelse beslutade 20.12.2021 att framlägga offentligt förslaget till Generalplan 2029.
  • Generalplaneförslaget var till påseénde 31.1.–23.3.2022

  • Ett möte för allmänheten angående generalplanen hölls 7.3.2022

  • Härnäst behandlas inkomna anmärkningar och görs behövliga justeringar i generalplanen

Generalplanen är en schematisk plan som används för att styra utvecklingen av stadsmiljön och transportlösningar samt samordningen av olika verksamheter. Målet är en funktionell, ekonomisk, säker och bekväm enhetlig samhällsstruktur. 

Den nuvarande generalplanen (Generalplan 2020) trädde i kraft 2004. Utarbetandet av den nya generalplanen styrs av Åbo stadsstrategi Åbo 2029 och Åbo stadsregions landskapsplaner samt strukturmodellen för Åbo stadsregion 2035 som utarbetats gemensamt av kommunerna. Målet med Generalplan 2029 är att stärka Åbos ställning, attraktionskraft och konkurrenskraft.  

Från utkast till förslag 

Utkastet till generalplanen godkändes av stadsstyrelsen i november 2018. Utvecklingsbilden Kasvukäytävät (Tillväxtkorridorer) valdes till utkastets utgångspunkt valdes genom att jämföra olika alternativ. Följaktligen kommer stadens tillväxt främst att riktas mot centrum och längs de viktigaste kollektivtrafiklederna. Baserat på den återkoppling som inkommit från utkastet och generalplanen som granskats enligt utredningarna fanns den reviderade generalplanen på remissbehandling sommaren 2020. Generalplanens utkast har granskats utifrån yttrandena. 

Generalplanen består av åtta kartor. Karta 1 (Samhällsstruktur) innehåller markanvändningens områdesreserveringar, det vill säga anteckningar om områdenas huvudsakliga användningsändamål och de strategiska anteckningarna som beskriver de huvudsakliga utvecklingsområdena. Andra kartor fokuserar på olika markanvändningsteman som relaterar till bostäder, jobb, näringar, tjänster, säkerhet, transport, vattenförvaltning samt kultur- och grönmiljö. 

Medverkan och inflytande 

Alla har möjlighet att delta i utarbetandet av planen, att ta ställning och bedöma effekterna av planläggningen. Planens framskridande kan följas via denna webbplats. 

För mer information om planen, kontakta generalplansingenjör Andrei Panschin som utarbetar generalplanen.