Flyttning av fordon och skrotbilar

Oanvända bilar och skrotfordon (på finska)

Åbo stads kungörelser

Lag om flyttning av fordon

Kontakt

 • Flyttning av fordon och skrotvilar, kontakt:
 • Gatuinspektörer som ansvarar för flyttning av fordon:
  • tfn 040 1960 365 / 050 5566 572.

Vanliga frågor (på finska)

Varför har min bil flyttats?

 1. Bilen är felparkerad.
 2. Bilen har medfört olägenhet för gatans/gatornas underhåll och renhållning.
 3. Fordonet används inte faktiskt i trafiken.
 4. Fordonet klassas som skrotfordon.
 5. Fordonet har äventyrat trafiksäkerheten (polisen har flyttat fordonet).
 6. Fordonet har parkerats på ett område där flyttningsuppmaning gäller (se vägmärket nedan).
turun_kaupungin_siirtokehoitusmerkki.jpg

Hur får jag veta att min bil flyttats?

 • Ägaren underrättas per post.
 • Om fordonets ägare inte är känd sker delgivandet genom en kungörelse på Åbo stads anslagstavla för offentliga kungörelser (Puolalagatan 5) och på webbplatsen för Åbo stads kungörelser.

Vart har min bil flyttats?

 1. Till stadens upplag eller, om möjligt,
 2. som närflyttning exempelvis till en intilliggande gata

Hur får man tillbaka ett fordon som flyttats till ett upplag?

Fordonet kan lösas ut inom två månader från delfåendet av flyttningsbeslutet om följande villkor uppfylls:

 • Flyttningsavgifterna har betalats.
 • Förvaringsavgifterna har betalats.

Dessutom:

 • Vid överlåtelse av fordonet ska den sökande uppvisa betalningskvitto och identitetsbevis.
 • Om fordonet registrerats i en annan persons eller företags namn ska den sökande uppvisa en fullmakt.

En betalningsorder för flyttning och förvaring fås från parkeringsövervakningsbyrån och ajoneuvosiirtojen toimisto på Puolalagatan 5 (1 våningen) i samband med att fordonet löses ut.

Hur mycket kostar flyttning och förvaring av ett fordon?

Avgift för flyttning av en person- eller paketbil till ett upplag under tjänstetid (vardagar klockan 7–16):

 • 148,20 euro för de första sju dygnen
 • 32,50 euro för de följande sju dygnen

Om fordonet flyttas utanför tjänstetid är flyttningsavgifterna högre än vanligt.

När ska ett flyttat fordon senast lösas ut?

Ägaren ska lösa ut fordonet inom två månader från kungörelsedagen. Om ägaren inte hämtar sitt fordon inom en månad, övergår fordonet i Åbo stads ägo. Övergivna fordon avlägsnas från gatubilden i enlighet med lagen om flyttning av fordon.

Vad är en närflyttning?

En närflyttning innebär att fordonet flyttas exempelvis till andra sidan gatan eller någon annan närliggande plats. Närflyttning kan utföras om

 1. fordonet stör eller hindrar underhåll, renhållning eller andra arbeten inom vägområdet,
 2. vägområdet måste tömmas på grund av ett evenemang,
 3. fordonets ägare eller innehavare har försummat att iaktta en flyttningsuppmaning som placerats vid vägen.

Flyttningsuppmaningarna ska placeras på den ifrågavarande gatan minst två dygn på förhand.

Hur mycket kostar en närflyttning?

Fordonets ägare faktureras för de kostnader som orsakats med anledning av fordonets närflyttning. Följande reglemente iakttas vid betalningarna:

 • Närflyttning av en personbil, paketbil eller motorcykel som skett under vardagar klockan 8–16 uppgår till 80,60 euro.
 • Om fordonet flyttas utanför tjänstetid är flyttningsavgifterna högre än vanligt.
 • Närflyttningen är avgiftsfri om fordonet har parkerats på ifrågavarande plats redan innan vägmärken med flyttningsuppmaningar placerats inom vägområdet.

Även polisen kan flytta fordon som stör trafiken. I detta fall gäller samma förfarande och avgifter som nämnts ovan.

Övergivna bilar på enskilda fastigheters gårdar

På disponentens begäran sköter staden även flyttning av fordon som övergetts på privata fastigheters gårdar. Disponenten eller en annan representant för husbolaget ska kontakta skriftligen till e-post ajoneuvosiirrot@turku.fi eller via post Åbo stad  Flyttning av Fordon, PL 500 (Puolalagatan 5) , 20101 Åbo

Förutsätter ett gatuarbete tillfälliga trafikarrangemang?

Om ett gatuarbete förutsätter begränsning av fotgängar-, cykel-, fordons- eller övrig trafik, krävs tillfälliga trafikarrangemang. I detta fall gäller följande förfarande:

 1. Kontakta stadens övervakare.
 2. Fyll i anmälningsblanketten (se "Ohjeet häiriötiedottamiseen") och returnera den ifyllda blanketten till e-postadressen: liikennekeskus@portofturku.fi.
 3. Läs anvisningarna om tillfälliga trafikarrangemang och agera enligt dem.
Anvisningar om tillfälliga trafikarrangemang på finska, Åbo stad

 

Besöksadress: 

Puolalagatan 5
20100 Åbo

Fax:

Fax 02 262 7229

Telefon:

Kassatjänster 02 262 7200
Åbo stadsarkiv 02 262 7262
Stads registratorskontor 02 330 033
Stadsmiljösektorn kundservice 02 262 4565
Byggnadstillsynens kundservice 02 262 4700
E-post: 
turun.kaupunki@turku.fi

Öppettider

Öppet
mån - fre 09:00 - 12:00
Nyckelord: