Spårvägen

Mera information

 

 

 

Åbo stadsfullmäktige beslutade 20.4.2020 att planeringen av spårvägen fortsätter med att utarbeta general- och genomföringsplaner för Vetenskapsparkens och Hamnens linjer. Linjerna kopplar samman de mest betydande stadsutvecklingsprojekten i Åbo: Vetenskapsparken, utvecklandet av centrum samt Slottsstaden. Genom att förverkliga spårvägen som ett övergripande stadsutvecklingsprojekt kan man stöda och påskynda utvecklingen av dessa områden.

Utredningarnas centrala innehåll

Vad gäller kollektivtrafiksystemet undersöktes och jämfördes tre olika alternativ: stombussystemet, spårvägen och superbussen. Bland alternativen ligger stombussystemet närmast den nuvarande busstrafiken i Åboregionen. Lösningen som är baserad på spårvägen och superbussarna stöder sig huvudsakligen på filer som är avskilda från personbilstrafiken och de har betydande trafikfördelar jämfört med stombussystemet.  

Spårvägen svarar bäst mot fyra av de fem uppställda målen. Ur ekonomisk synvinkel är superbussen, med de använda antagandena och om superbussens passagerarkapacitet är tillräcklig för hela granskningsperioden på 30 år, en lönsammare investering på grund av den stora inledande investeringen för spårvägen. De största riskerna med superbussen är osäkerheten vad gäller att uppnå det eftersträvade inflytandet på stadsutvecklingen, effekterna av en befolknings- eller passagerarmängd som eventuellt överstiger trafikprognosen samt osäkerhet vad gäller utvecklingen av och driftkostnaderna för tvåledsbussarna. Stombussen kan inte uppfylla de uppställda målen lika bra som spårvägen eller superbussen.

Enligt VTT har motsvarande projekt i Finland, övriga Norden och mer omfattande i Europa ökat städernas dragningskraft, vilket har synts som en gynnsam befolknings- och ekonomisk tillväxt. I konkurrensen om företag, företagare, nya arbetsplatser och unga vuxna är de städer, som lyckas locka flest invånare att flytta till och stanna på orten de mest framgångsrika. Det viktigaste vad gäller stadens dragningskraft är en upplevelse av ett urbant liv samt att man kan nå arbetsplatsen och bostaden med kollektivtrafiken.

Följande steg

Utredningsplanen för spårvägen Hamnen-Kråkkärret ska vara färdig början av året 2023. I utredningsplanen preciseras och kompletteras tidigare planen för spårvägen Hamnen-Kråkkärret, planeras en depå, kalkyleras kostnaderna, utvärderas påverkningarna och förbättras genomförandeplaneringens beredskap samt stöds utsikter för detaljplanförändringarnas planering.  

Projektbolaget utarbetar genomförandeplanen för sträckan Kråkkärret - Vetenskapsparken - Salutorget.  

Vid sidan av utrednings- och genomförandeplanerna utarbetas nödvändiga detaljplaneändringarna och gatuplanen. På basis av planerna fås projektets slutliga kostnadskalkyl för investeringsbeslutet. 

Efter att utrednings- och genomförandeplanerna blivit färdiga kan stadsfullmäktige enligt nuvarande uppgifter fatta ett investeringsbeslut om att enligt nuvarande uppskattningen bygga spårvägen kring år 2024-25.