Spårvägen

Ytterligare information

Utredning av snabbspårvägen i Åbo stadsregion

 • Utredningen gjordes 2002.

Jämförelse mellan kollektivtrafiksystem i Åboregionens kollektivtrafik 2020

 • stadsfullmäktige 14.12.2009
 • jämförelse mellan snabbspårvägen och stombussen
 • till kollektivtrafiksystemet valdes ett system med stombussar
 • på de tyngst belastade linjerna byggs en spårväg då det finns finansiella och planläggningsmässiga förutsättningar för den och då man har kommit överens om statlig finansiering och kommunernas andel av projektet.

Strukturmodell för Åbo stadsregion 2035 

 • stadsfullmäktige 21.5.2012
 • den sammankopplade utvecklingen mellan markanvändningen och kollektivtrafiken
 • snabbspårvägslinjedragningar preciserats och utvidgats utifrån utvecklingen av markanvändningen

Allmän plan för spårvägen i Åbo

 • stadsfullmäktige 14.12.2015
 • det utses spårvägsrutter och hållplatser som ska iakttas som riktgivande
 • superbussarna blir ett alternativ till spårvägen: spårvägen bedöms vara ett bättre alternativ än superbussen utifrån fyra målsättningar av fem, men den ekonomiska lönsamheten för superbussen är bättre än den för spårvägen
 • inget entydigt svar på vilket kollektivtrafiksystem som är bäst, så att man beslutar göra tilläggsutredningar i fråga om jämförelsen mellan spårvägen och superbussen samt preciseringen av den första fasen av spårvägen

Precisering av den allmänna planen för spårvägen i Åbo

 • spårväg, superbuss eller stombuss?
 • den mest potentiella första fasen: Kråkkärret-Runosbacken eller Kråkkärret-Reso
 • möjligheter att bygga i etapper Kråkkärret-Resecentrum eller Kråkkärret-Västcentrum
 • specifiserad kostnadsberäkning för fas 1

Åbo och Reso har kartlagt effekterna av och förutsättningarna för en eventuell spårvägs- eller superbusslösning i Åboregionen. Det handlar om ett stadsutvecklingsprojekt varmed man kan stödja utvecklandet av staden och regionen på ett heltäckande sätt. Målet med planeringen är att främja stadens tillväxt och konkurrenskraft, skapa en hållbar stadsstruktur, erbjuda en smidig och attraktiv kollektivtrafik samt öka trivseln och välbefinnandet hos invånarna. I planeringen har man också utvärderat hur lönsam en eventuell investering är ur ekonomisk synvinkel.

Den kompletterande utredningen har kartlagt spårvägen och superbussen som jämnstarka alternativ och jämfört dem med stombussystemet. Utgångspunkten för superbussen har varit att följa principen ”planera för en spårvägslösning, genomför den med buss” vilket innebär att det för superbussen görs exakt samma trafiklösningar som för spårvägen. Superbussen ska vara samma förmåner och hållplatser som spårvägstrafiken.

Linjedragningsalternativen är desamma för både spårvägen och superbussen. Alla linjedragningsalternativ avgår från Kråkkärret. Det föreligger fyra alternativ för en ändhållplats i den andra änden av linjen: Reso, Västra centrum, Runosbacken och Resecentrum. Depån har i både spårvägs- och superbussmodellen placerats vid Rieskalähdevägen frånsett spårvägslinjen Kråkkärret-Resecentrum där depån ligger i Österås.

Konsekvensbedömning

Spårvägen har bedömts vara ett bättre alternativ än superbussen med tanke på stadens konkurrenskraft, tillväxt och dragningskraften för centrum, den hållbara stadsstrukturen, det smidiga trafiksystemet och den attraktiva kollektivtrafiken samt trivseln och välbefinnandet hos invånarna. Med tanke på ekonomin är superbussen en lönsammare investering om man utgår från tillhandahållna antaganden som visar att superbussens kapacitet är tillräcklig för hela 30-årsperioden. Med en snabbare tillväxt i enlighet med Åbo stads senaste tillväxtprognos skulle kapacitetsbehovet ändå öka snabbare, vilket förbättrar speciellt spårvägens lönsamhet. Stombussen motsvarar de uppställda målen sämre än spårvägen eller superbussen.

Av linjedragningsalternativen är det sträckningen Kråkkärret-Reso som bäst motsvarar de uppställda målen. Sträckningen i fråga har flest stadsutvecklingsmöjligheter och resenärer. Alternativet Kråkkärret-Runosbacken är bäst ur ekonomisk synvinkel.

Målet är att Åbo stadsfullmäktige i början av år 2019 fattar beslut om att starta ett verkställighetsprojekt antingen för spårvägen eller för superbussen. I samband med detta utarbetas bl.a. gatuplaner och ändringar av detaljplanerna samt inleds en byggnadsplanering. Trafiken skulle kunna inledas tidigast år 2026.

 

Utredning av snabbspårvägen i Åbo stadsregion

 • Utredningen gjordes 2002.

Jämförelse mellan kollektivtrafiksystem i Åboregionens kollektivtrafik 2020

 • stadsfullmäktige 14.12.2009
 • jämförelse mellan snabbspårvägen och stombussen
 • till kollektivtrafiksystemet valdes ett system med stombussar
 • på de tyngst belastade linjerna byggs en spårväg då det finns finansiella och planläggningsmässiga förutsättningar för den och då man har kommit överens om statlig finansiering och kommunernas andel av projektet.

Strukturmodell för Åbo stadsregion 2035 

 • stadsfullmäktige 21.5.2012
 • den sammankopplade utvecklingen mellan markanvändningen och kollektivtrafiken
 • snabbspårvägslinjedragningar preciserats och utvidgats utifrån utvecklingen av markanvändningen

Allmän plan för spårvägen i Åbo

 • stadsfullmäktige 14.12.2015
 • det utses spårvägsrutter och hållplatser som ska iakttas som riktgivande
 • superbussarna blir ett alternativ till spårvägen: spårvägen bedöms vara ett bättre alternativ än superbussen utifrån fyra målsättningar av fem, men den ekonomiska lönsamheten för superbussen är bättre än den för spårvägen
 • inget entydigt svar på vilket kollektivtrafiksystem som är bäst, så att man beslutar göra tilläggsutredningar i fråga om jämförelsen mellan spårvägen och superbussen samt preciseringen av den första fasen av spårvägen

Precisering av den allmänna planen för spårvägen i Åbo

 • spårväg, superbuss eller stombuss?
 • den mest potentiella första fasen: Kråkkärret-Runosbacken eller Kråkkärret-Reso
 • möjligheter att bygga i etapper Kråkkärret-Resecentrum eller Kråkkärret-Västcentrum
 • specifiserad kostnadsberäkning för fas 1