Trafik- och gatuplanering

Med trafikplanering avses planering av trafikregleringsprinciper samt reglering av trafikströmmar. Genom planeringen löses exempelvis hur mycket utrymme som ska reserveras för biltrafik, om egna leder för cykel- och fotgängartrafik ska byggas och var övergångsställen och busshållplatser ska placeras. Trafikregleringsplanen (trafikplanen) fungerar som grund för uppgörandet av en gatuplan och gatubyggnadsplan.

I praktiken syns trafikplanernas genomförande bl.a. i form av

  • trafikregleringar (bl.a. filarrangemang)
  • övergångsställen
  • trafikmärken
  • farthinder
  • hastighetsbegränsningar
  • trafikljus
  • rondeller

Gatuplanering innebär teknisk planering av uppbyggnaden för gatu- och trafikområden med avseende på placering av både anläggningar och möbler, exempelvis gatornas höjd, ytmaterial, stenläggning, farthinder och lyktstolpar. Gatuplaner och tillhörande byggnadsplaner görs upp på sådana gatuområden som nämns i detaljplanen.

Anhängiga trafik- och gatuplaner som finns till påseende hittas via kungörelserna på stadsplaneringens webbsida.

Nyckelord: