CIVITAS ECCENTRIC

CIVITAS ECCENTRIC:

Finansiering programmet: Horizon 2020
Budget: Total 17 974 993 € (EU)
Åbo stad och regionala samarbetspartner budget: 3 237 000 €

Tidtabell: 2016–2020
Hemsida: www.civitas.eu/eccentric
Regionala samarbetspartner:
Egentliga Finlands förbund (Valonia och Lounaistieto)
Åbo yrkeshögskola
Western Systems Oy
Åbo stads trafik Ab
Gasum Oy
Kommissionen för hållbara städer inom Östersjöstädernas förbund (UBC)

Åbo ska bli föregångare för smart trafik

Åbo har som mål att bli en koldioxidneutral stad innan 2029, och smart trafik är en viktig del av denna helhet. Trafiken 2029 kommer framför allt att bestå av fotgängare, cyklister, eldriven kollektivtrafik och samutnyttjade fordon. Allt det här kommer man att kunna utveckla inom det internationella, EU-finansierade projektet CIVITAS ECCENTRIC som inleddes i början av september 2016, och vars funktioner även stöder stadens strategiska mål om att öka Åbo stads dragningskraft.

Åbo, som är Finlands första CIVITAS-stad, har förutsättningarna för att utvecklas till en verklig internationell modellstad för hållbara lösningar.  Inom det fyraåriga projektet CIVITAS ECCENTRIC, som finansieras av EU:s Horizon 2020, utvecklas smart trafik. Inom projektet utvecklas den eldrivna trafiken, samutnyttjande av bilar och cyklar, samt modellen Mobilitet som en tjänst (Mobility as a Service, MaaS). Projektets tyngdpunktsområde är Kuppis.

I CIVITAS ECCENTRIC ingår München, Madrid, Stockholm och Ruse samt en stor grupp olika instanser (29). Åbo stads regionala samarbetspartner är Egentliga Finlands förbund, Åbo yrkeshögskola, Western Systems Oy, Åbo stadstrafik Ab och Gasum Oy. Konsortiets kommunikation stöds av Kommissionen för hållbara städer inom Östersjöstädernas förbund, som Åbo stad står värd för. Åbo stads och dess lokala partners finansieringsandel är betydande: 3,2 miljoner euro för perioden 2016–2020.

Mobilitet som en del av tjänsterna

Åbo stad har en viktig roll i CIVITAS ECCENTRIC, eftersom staden leder det europeiska utvecklingsarbetet Mobilitet som en tjänst. Man samarbetar särskilt intensivt med Stockholm. Man vill även få med nationella företag och myndigheter i utvecklingsarbetet för att stärka det finländska föregångarskapet.

Syftet med modellen Mobilitet som en tjänst i Åbo är att främja kollektivtrafiktjänster bland annat genom att utveckla digitala informations- och betalningssystem samt genom att skapa möjligheter för att integrera de lokala tjänsterna som en del av serviceutbudet.  

Ren kollektivtrafik

I Åbo görs en stark satsning på rena trafiklösningar för att uppnå koldioxidneutralitet bland annat genom att göra kollektivtrafiken eldriven och utvidga användningen av biobränsle. Inom CIVITAS ECCENTRIC testar Gasum Ltd. biogasdrivna bilar samt en ökad användning av biogas i logistiken.

Användningen av rena trafikmedel i Åbo förbättras betydligt. Åbo stads första eldrivna busslinje (linje 1 Hamnen–Flygstationen) och den första tankningsstationen för bio- och naturgas tas i bruk 2016.

Smarta trafiklösningar i vetenskapsparken och på campusområdet

Inom CIVITAS ECCENTRIC utvecklas även tjänster som erbjuder samutnyttjade cyklar och bilar. I Kuppis öppnas en trafiktjänst som sammanslår samutnyttjade stadscyklar, samutnyttjade bilar och den offentliga kollektivtrafiken.

Under projektet förbättras även förhållandena för att promenera eller cykla bland annat genom att undersöka och testa cykling i vinterförhållanden och genom att fästa uppmärksamhet vid cykelnätets säkerhet. Målet är att förbättra förbindelserna från vetenskapsparken och campus till Kuppis och Österås genom cykel- och promenadrutter.

Samtidigt utvecklas helheten Kuppis-Österås även inom projektet Baltic Urban Lab (BUL). Inom BUL skapas det metoder för att inkludera områdets olika intressentgrupper, till exempel invånare, företag och universitet, i stadsplaneringen.

Ökad dragningskraft för Åbo

Även stadens anställda kommer att bli bekanta med eldrivna cyklar och bilar, eftersom CIVITAS ECCENTRIC startar en kampanj för rena transportmedel. Dessa transportmedel kommer också att testas inom stadens olika enheter. 

CIVITAS ECCENTRIC förbinder sig starkt till Åbo stads tre strategiska spetsprojekt: campus och vetenskapsparken i Kuppis, utveckling av centrum och digitalisering av stadens tjänster.

CIVITAS ECCENTRIC erbjuder möjligheten att skapa ett nytt slags samarbete mellan universitet, företag och övriga aktörer som kan åstadkomma ett smart och utsläppsfritt trafiksystem i världsklass i Åbo.
 

     

 

Contacts:

Site Manager, Stella Aaltonen
+358 44 907 5983, stella.aaltonen(a)turku.fi

Kommunikationskoordinator, Jutta Mäkinen
+358 40 628 2725, jutta.makinen(a)turku.fi