Hemvårdsstöd

En familj kan beviljas hemvårdsstöd om det i familjen finns ett barn under 3 år som inte deltar i dagvård som ordnas av kommunen. Stöd betalas också för familjens andra barn under skolåldern, vilkas dagvård är ordnad på samma sätt.

Hemvårdsstödet är skattepliktig inkomst och det betalas ut till föräldern. Stödet består av en vårdpenning och ett vårdtillägg, som är beroende av inkomst. Information om stödets storlek och betalningsgrunderna hittas på FPA:s webbsida.  Åbo betalar inte kommuntillägg för hemvårdsstöd.

Stödet ansöks från FPA, som också behandlar alla ärenden beträffande hemvårdsstödet.

Familjen är skyldig att meddela om ändringar i barnets dagvård samt andra förändringar som påverkar stödet (t.ex. om hemkommunen ändras) till FPA. Stöd som betalats ut på obefogade grunder återkrävs.  

Flexibel vårdpenning

Föräldrar med barn under 3 år som arbetar i snitt minst 30 timmar per vecka, kan få flexibel vårdpenning från FPA. Vårdpenningen är graderad i två grupper enligt förälderns arbetstid. Familjens inkomster påverkar inte vårdpenningen. Flexibel vårdpenning betalas endast för ett barn åt gången. Stödet ansöks från FPA.