Dagvård och småbarnsfostran för invandrarbarn

Den mångkulturella småbarnsfostran hjälper barn med invandrarbakgrund att växa upp i två kulturer och bli medlemmar i det finländska samhället. Småbarnsfostran stöder hela familjens integrationsprocess på ett väsentligt sätt. Den mångkulturella och mångformiga småbarnsfostran förstärker färdigheterna hos alla barn i gruppen att förstå likabehandling och respektera varandras olikheter då de under uppsyn av vuxna får bekanta sig med olika kulturer samt kulturella seder och vanor.

Inom småbarnsfostran för barn med främmande modersmål stöder och förstärker man barnens lärande av finska. Barnen lär sig språket i vardagliga situationer och genom planerade aktivitetsstunder. Lärandet av finska är målinriktat och en språkplan ingår i barnets plan för småbarnsfostran. Vid behov ordnas intensifierad finskaundervisning i smågrupp för en del av barnen. Samtidigt betonar man vikten av barnets modersmål, hemspråk, och uppmuntrar föräldrarna att upprätthålla de språk som talas i hemmet.  

Småbarnsfostran och dagvård för invandrarbarn ordnas i första hand i barnets närdaghem eller i familjedagvård i familjens eget bostadsområde. I Åbo erbjuds både kommunala och privata dagvårdstjänster. Ytterligare upplysningar om dagvårdsplatser och hur man söker dagvårdsplats ges av servicehandledningen inom småbarnsfostran.

Förskoleundervisning och förberedande undervisning

I likhet med andra förskolebarn deltar barn med invandrarbakgrund i förskoleundervisningen i grupper i närdaghemmet eller skolan. I samband med förskoleundervisningen ordnas också förberedande undervisning för de barn som saknar tillräckliga kunskaper i finska eller svenska och/eller andra färdigheter för att kunna delta i undervisning i grupp. Barnets behov av förberedande undervisning bedöms med hjälp av tester och beslutet om huruvida barnet ska delta i förberedande undervisning fattas tillsammans med föräldrarna.

Mer information

Ytterligare upplysningar