Ofta förekommande frågor om dagvårdsavgifter

Vad är ett avgiftsbeslut?

Dagvårdsavgiften bestäms utgående från familjens storlek, inkomster och vårdtiden som fastställs i vårdavtalet. Avgiftsbeslutet är en delgivning om dagvårdsavgiftens storlek och är inte en räkning. Beslutet skickas hem per post. Dagvårdsräkningen skickas hem senare i enlighet med avgiftsbeslutet.

Varför ska man kontrollera avgiftsbeslutet?

Månadsavgiftens storlek beror på familjens storlek, inkomster och den överenskomna vårdtiden. Om det finns felaktig information i beslutet beträffande någon av dessa uppgifter, är dagvårdsräkningen felaktig. Familjen bör ta kontakt med förmannen på dagvårdsplatsen för att korrigera felet.

När ges ett nytt avgiftsbeslut?

Om familjens storlek, inkomster eller den överenskomna vårdtiden ändras, ges ett nytt avgiftsbeslut. Beslutet skickas automatiskt från dagvårdens kundinformationssystem och därför kan det skickas flera avgiftsbeslut till familjen under samma kalendermånad. Det kan exempelvis skickas två avgiftsbeslut om vårdtiden ändras i början av månaden från heldagsvård till halvdagsvård och familjens 17 år gamla barn fyller 18 år i slutet av månaden.

När kompenseras frånvaro p.g.a. sjukdom i dagvårdsräkningen?

Frånvarodagarna p.g.a. sjukdom måste uppgå till åtminstone 11 dagar under en kalendermånad för att de ska beaktas i faktureringen. Sjukdomstiden behöver inte vara oavbruten, sjukdomsdagarna beaktas i dagvårdsavgiften också då det sammanlagda antalet sjukdomsdagar uppgår till 11.  Om dagvårdspersonalen inte vet att barnets frånvaro beror på sjukdom, bokförs frånvaron som övrig frånvaro. För att sjukdomsdagarna ska kunna beaktas i faktureringen, bör familjen meddela om detta till dagvårdsplatsen genast då frånvaron börjar. I faktureringen går det inte retroaktivt att ändra frånvarons orsak.

Varför påverkar en 11 dagars oavbruten frånvaro p.g.a. sjukdom inte alltid dagvårdsavgiften?

För dagvården uppbärs en månadsavgift varje kalendermånad. Likaså sker fakturering en gång per kalendermånad. Om barnet är sjukt i månadsskiftet och antalet frånvarodagar p.g.a. sjukdom inte uppgår till 11 dagar i någondera månaden, faktureras för båda kalendermånaderna hela månadsavgiften.

När är juli avgiftsfri?

Dagvården i juli är avgiftsfri om barnets nutida vårdförhållande har börjat i augusti föregående år eller före det.

Varför betalar man i juli hela månadsavgiften för en enda vårddag?

För barnets dagvård uppbärs en dagvårdsavgift. Vårdavgiften uppbärs också för tillfälliga frånvarodagar. Då barnet varit frånvarande hela kalendermånaden p.g.a. andra orsaker än sjukdom, uppbärs halva dagvårdsavgiften.

I juli uppbärs liksom för andra kalendermånader en avgift, om barnet inte uppfyller villkoren för avgiftsfri juli månad (jmf. När är juli avgiftsfri?).

Om dagvården i juli inte är avgiftsfri, faktureras i juli:

  • halva månadsavgiften, om barnet är frånvarande hela juli månad
  • hela månadsavgiften, om barnet är t.o.m. bara en dag i dagvård under juli månad.