Elevantagningskriterier och maximala antalet elever i elevupptagningen till förskoleundervisningen

Allmänna principer

De allmänna principerna för elevupptagning till förskoleundervisningen fastställs i lagen om grundläggande utbildning (628/1998, 4 §). Kommunen är skyldig att för barn i läropliktsålder som bor på i kommunen ordna grundläggande utbildning samt förskoleundervisning året innan läroplikten börjar. Kommunen är dessutom skyldig att ordna förskoleundervisning det år läroplikten börjar för barn som omfattas av förlängd läroplikt och för barn som inleder den grundläggande utbildningen ett år senare än vad som bestämts.

Kommunen kan anskaffa tjänster som gäller förskoleundervisning också av någon annan offentlig eller privat serviceproducent. Kommunen ansvarar för att de tjänster som den skaffar ordnas i enlighet med denna lag.

Förfaringssätt beträffande antagningen till förskoleundervisningen

Barn som är bosatta i Åbo antas i första hand till den av Åbo stad ordnade förskoleundervisningen. I andra hand antas barn som är bosatta i de regioner som hör till det regionala avtalet inom småbarnsfostran som Åbo stad ingått med närliggande kommuner.

Den svenska förskoleverksamheten har endast ett elevupptagningsområde. Verksamhetsplatserna fastställs årligen av svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning. Trots att det endast finns ett elevupptagningsområde är det ändamålsenligt att så långt möjligt beakta den kommande skolgången och de elevupptagningsområden som finns inom den grundläggande utbildningen. Sålunda är grupperna i Braheskolan huvudsakligen avsedda för kommande elever i Braheskolan, Cygnaeus förskola för kommande elever i Cygnaeus skola och Sirkkala förskola för kommande elever Sirkkala skola.

Beslut skickas till hemadressen under marsmånad och vårdnadshavarna bör bekräfta platsen till förskolans föreståndare inom två veckor från att de mottagit beslutet. Besluten gällande antagning i andra hand skickas senare.

De centrala principerna för antagning i första hand

  • rätt till plats i den förskola till vilket barnet hör enligt de elevupptagningsområden som finns inom den grundläggande utbildningen
  • en annan lämplig förskola om den egna förskolan av hälsoskäl eller andra särskilda orsaker inte är lämplig för eleven (detta förutsätter sakkunnigutlåtande)

Braheskolan erbjuder kvällsvård för barn vars föräldrar arbetar oberoende av familjens hemadress. Detta innebär att samtliga svenskspråkiga barn inom dagvård och förskola som behöver kvällsvård placeras i Braheskolan.

Om det finns plats i förskolan efter förstahandsantagningen, kan platserna fyllas med elevantagning i andra hand. Enhetliga grunder tillämpas i alla förskolor. Antagning i andra hand får inte medföra att en ny undervisningsgrupp måste bildas.

Följande grunder tillämpas i prioritetsordning. Vid behov används lottdragning, om det i förskolan inte finns plats för alla de elever som söker till förskolan och som uppfyller kriterierna.

  • Eleven har syskon i skolan där förskolan ordnas
  • Om skolvägens längd, trygghet eller trafikförbindelserna ger belägg för det
  • Vid behov lottdragning

Ifall en elev antas genom andrahandsantagning svarar vårdnadshavaren för resekostnaderna. Ifall eleven genom andrahandsantagningen antas med syskonkriterium eller utgående från kriteriet skolvägens längd, trygghet eller trafikförbindelserna och eleven har en reseförmån till närskolans förskola fråntas eleven inte denna förmån ifall samma kriterier fylls till den andra förskolan. Reseförmånen kan dock inte förbättras med ett byte från närskolans förskola till en annan förskola.

Då en familj med barn i förskoleåldern flyttar under förskoleundervisningsåret, hänvisas barnet till förskoleundervisning i närskolans förskola. Vårdnadshavaren har ändå rätt att ansöka om fortsatt förskoleundervisning vid den tidigare förskoleundervisningsplatsen. Ifall förskoleundervisningen fortsätter vid samma ställe som tidigare svarar vårdnadshavaren för de eventuella kostnader som transporten medför, men ifall reseförmån till förskoleundervisningen i närskolan beviljas fråntas inte denna förmån ifall samma kriterier fylls till den tidigare förskoleundervisningsplatsen.

Förskoleundervisningsgrupper

Utgångspunkten är att förskoleundervisningsgrupperna ska bestå av minst 13 barn som deltar i förskoleundervisningen. Undantag är dock grupper med barn som fått beslut om särskilt stöd eller förskolegrupper och förundervisningsgrupper inom skiftesvården som använder metoder inom språkpedagogik eller alternativ pedagogik. I dessa grupper kan antalet barn vara mindre. Undantag för minimiantalet barn i gruppen kan också göras av särskilda orsaker, t.ex. på grund av antalet barn som bor på serviceområdet eller på grund av begränsningar i de utrymmen som används i undervisningen.

Det maximala antalet förskoleundervisningsplatser fastställas årligen. Förskoleplatsernas maximala antal och minimiantalet barn i förskoleundervisningsgrupperna är bindande.