Inskrivning till skolan

Besöksdagen för blivande elever i åk 1 hålls måndagen den 7 augusti 2023 kl.14.00 - 15.00 i samtliga svenskspråkiga skolor i Åbo.

I Åbo stad finns tre svenskspråkiga skolor;
Cygnaeus skola åk 1-6 (Mariegatan 7),
Braheskolan åk 1-2 (Djupdikesvägen 27)
Sirkkala skola åk 1-6 (Sirkkalagatan 20)

Vårdnadshavarna har rätt att ansöka om skolgång för den blivande eleven i den skola som är mest lämplig för eleven. Skolans rektor beslutar om skolplatsen utgående från fastslagna kriterier.

Alla blivande första klasser från Åbo får enligt uppgift om modersmålet en anmälan om läroplikt vid årsskiftet. Inskrivningen till skolan sker elektorniskt i programmet Wilma i januari. Inskrivning av elever under andra tidpunkter görs per blankett, blanketten fås från skolorna.

Språkbadsklasser och klasser med särskild inritkning i åk 1-6 finns endast inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen.

Undervinisng på engelska erbjuds vid Åbo internationella skola. Ansökan till den internationella skolan i Åbo.

Blanketter

Ansökningsblanketter fås också från skolorna och Ämbetsverket för fostran och undervisning.
Nyckelord: