Stöd för lärande och skolgång

Stöd för lärande och växande hör till högklassig grundläggande utbildning. Stöd för lärande och skolgång erbjuds alla elever. Stödformerna består bl.a. av pedagogiskt stöd, handledning och elevvårdsarbete. Eleven har rätt till tidigt, systematiskt och förebyggande stöd. Det stöd som eleven får ska vara flexibelt, planerat på lång sikt och gå att anpassa efter elevens behov. Stödformerna används både separat och som komplement till varandra.

Elevvården innebär främjande och upprätthållande av god inlärning, god psykisk och fysisk hälsa och social välfärd samt verksamhet som förbättrar förutsättningarna för dessa. Målet är att skapa en hälsosam och trygg miljö för växande och lärande, skydda psykisk hälsa och förebygga utslagning och främja en välmående skolgemenskap.

Genom mångsidigt stöd för inlärning och tillväxt garanteras varje elev en chans att lyckas i sitt lärande, utveckla sin lärandeförmåga samt växa och bildas som människa.

Skolkuratorn hjälper dig i följande ärenden:

 • motivation
 • frånvaro
 • koncentrationssvårigheter
 • mobbning
 • ensamhet
 • hantering av känslor
 • kamratrelationer

Du kan kontakta skolkuratorn via Wilma. 

Du kan vända dig till skolpsykologen då du grubblar över:

 • stress
 • nedstämdhet
 • ångest
 • sömnproblem
 • inlärnings- och koncentrationssvårigheter

Eleven eller den studerande kan själv ta kontakt med skolpsykologen. Också föräldrarna, skolans personal eller andra samarbetsparter kan ta kontakt med skolpsykologen.

Skolpsykologen nås via Wilma. 

Ta kontakt med skolhälsovårdaren/hälsovårdaren då du vill tala om följande saker:

 • tillväxt och utveckling
 • ärenden i anknytning till sömn och att sova
 • ärenden i anknytning till kost/att äta
 • motion
 • sinnesstämning
 • hälsokontroller
 • vaccinationer

Skolhälsovårdarna kontaktas via Wilma. 

Med studiehandledaren kan du diskutera följande teman:

 • studiefärdigheter och skolgång
 • självkännedom
 • möjligheter till fortsatta studier
 • yrken, branscher
 • arbetsliv

Kontakt med studiehandledaren får du via Wilma.