Undervisning

Läraren skall i undervisningen följa den läroplan som utbildningsanordnaren fastställt. Läroplanen kan utarbetas så att den innehåller delar som utarbetats kommunvis, regionvis eller skolvis i enlighet med vad utbildningsanordnaren beslutar.

Bland annat följande moment ingår i läroplanen

  • en beskrivning av skolans verksamhetskultur, pedagogiska miljö och arbetssätt
  • allmänna mål för fostran och utbildning
  • betyg
  • utvärdering och fortgående utveckling av verksamheten
  • samarbete mellan hem och skola
  • en plan för elevvården och samarbete i anslutning till den