Inskrivning till årskurs 1

Alla blivande elever från Åbo får enligt uppgifter om modersmålet en anmälan om läroplikten, detta brev sänds ut i början av januari. Barn som är födda 2014 eller tidigare och som ännu inte börjat sin skolgång ska anmälas till den grundläggande utbildningen. Inskrivning av elever till årskurs 1 läsåret 2021-2022 inom den svenska grundläggande utbildningen i Åbo sker elektroniskt via programmet Wilma under tiden 4-24.1.2021. Samtidigt kan man anmäla barnet även till eftermiddagsverksamhet.

Kungörelsen om inskrivningen till den grundläggande utbildningen publiceras i stadens dagstidningar i slutet av december.

Elevens skola bestäms utgående från elevens adressuppgifter. Svenskspråkig fostran och undervisning i Åbo består av tre elevupptagningsområden; Cygnaeus skola åk 1-6, Mariegatan 7, Braheskolan åk 1-2, Djupdikesvägen 27 och Sirkkala skola åk 1-6, (tillfällig adress) Krsämäkivägen 11. Inskrivningen sker till det egna elevupptagningsområdets skola.

Barn med behov av särskilt stöd och anpassad undervisning kan skrivas in i Sirkkalabackens skola, (tillfällig adress) Kärsämäkivägen 11.

I meddelandet om läroplikt ges instruktioner hur vårdnadshavaren skapar ett eget användarnamn i Wilma. Via Wilma anmäls eleven till skolan och eftermiddagsverksamheten.

Via Wilma meddelar vårdnadshavaren

  • vilken närskola man väljer
  • om man ansöker om plats i en annan skola på t.ex.en språkklass (obsevera att klasser med särskild inriktning endast finns i de finskspråkiga skolorna på åk 1-6)

Vid behov kan man be om hjälp med anmälan via skolorna.

När eleven

  • väljer skolan på det egna elevupptagningsområdet, meddelas eleven inte separat om antagning till skolan eftersom eleven har rätt till skolplats på det egna elevupptagningsområdet.
  • har ansökt om plats i en annan skola (t.ex. språkklass), får eleven beslut om detta.

Språkklasser

I Åbo är det möjligt att i samband med inskrivningen till årskurs 1 ansökan om plats på språkklass. Informationstillfällen beträffande detta hålls i början av januari. Observera att språkklasser endast finns i finskspråkiga skolor.

Ansökan till språkklass sker också i Wilma-programmet. Noggrannare uppgifter fås av skolornas rektorer. Då en elev med annan hemkommun än Åbo anhåller om skolgångsrätt i en skola i Åbo bör denna be om ansökan separat från den skola som den söker till.

Anhållan om skolgång i Åbo då elevens hemkommun är annan än Åbo

 Om barnet inte bor i Åbo kan vårdnadshavaren göra en anhållan om skolgångsrätt till den skola i Åbo som man vill anhålla om skolgångsrätt på. Ansökan ska lämnas in till skolan senast i början av januari.

Nyckelord: