Klasser med särskild inriktning

Inom finskspråkig grundläggande utbildning i Åbo stad erbjuds klasser med särskild inriktnig från åk 1 och åk 3 samt åk 7. Inom svenskspråkig grundläggande utbildnings erbjuds klasser med särskild inriktning endast från åk 7.

Språkklasser och språkbadsklasser finns enbart inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen.

Ansökan till språkklass eller språkbadsklass

Elevens vårdnadshavare kan ansöka om rätt för sitt barn att antas till språkklass. Ansökan görs i programmet Wilma senast i början av januari.

Om vårdnadshavaren inte har fått användarrättigheter till Wilma, bör en skriftlig ansökan lämnas in senast i början av januari till den skola barnet söker till.

Elever från andra kommuner måste göra en anhållan om skolgångsrätt i Åbo. Elever från andra kommuner kan antas endast om platserna inte fylls av elever från Åbo.

Elever under skolålder som ansökt om plats i språkklass/språkbadsklass kan endast antas om barnet har konstaterats vara skolmoget och om det finns plats på språkklassen.