Övergång till årskurs 7

I korthet

  • Elevens högstadium bestäms enligt elevens lågstadium
  • Eleven har också rätt att söka sig till annat högstadium än det högstadium som eleven enligt lågstadium skulle börja i. Då fyller vårdnadshavaren i ansökan i Wilma-programmet.
  • Kommuninvånare i annan kommun än Åbo, som inte har tillgång till Wilma, kan ansöka till högstadium i Åbo med separat blankett

Elevens högstadium bestäms enligt elevens lågstadium. Eleven har rätt att utöver elevupptagningsområdenas gränser söka sig till annat högstadium än det som eleven enligt sitt lågstadium skulle börja i. I årsskiftet informeras vårdnadshavarna om övergången till årskurs 7. Informationstillfällena hålls i högstadierna i januari.

Ansökan till annan skola

Ifall vårdnadshavaren vill att eleven ska placeras i annan skola än det egna högstadiet, gör den i en ansökan i Wilma-programmet på Internet före ett separat meddelat datum i januari.  Den mottagande skolan gör beslutet om antagning i februari.

Om eleven inte går i skola i Åbo stad, har vårdnadshavarna inte tillgång till Wilma-programmet som används i Åbo. Då bör man ta kontakt med det högstadium som man ansöker till. Om man inte ansöker via Wilma-programmet, ska den skriftliga ansökan lämnas in till det högstadium man ansöker till före ansökningstidens slut. Om eleven inte är skriven i Åbo, kan den endast ansöka till en skola i Åbo.  

Antagningskriterier

Skolans platser fylls i följande ordning:

  1. elever från det egna elevupptagningsområdet
  2. elever från det egna samarbetsområdet med hänsyn till längden på elevens skolresa
  3. elever som bor annanstans i Åbo med hänsyn till skolresans längd
  4. elever som bor i andra kommuner, på basis av ansökan från kranskommun, ifall det finns platser kvar

Om det finns specialklasser i skolan, väljs eleverna enligt separata antagningskriterier. Elever som blivit godkända i urvalsprovet ordnas så att de kommer högst upp på listan genast efter elever inom det egna elevupptagningsområdet. Närmare information om antagningen fås från den ifrågavarande skolan. Klasser som har separata urvalskriterier hittas på sidan ”Specialklasser”.