Samarbete i övergångsfaserna

Övergång från förskoleundervisning till grundläggande undervisning

Närskolorna, dvs. Braheskolan, Cygnaeus skola och Sirkkala skola, samarbetar med förskolorna för att underlätta skolstarten för barnen. I skolorna finns en kontaktlärare för nybörjarundervisningen som koordinerar samarbetet mellan förskoleundervisning och skola. Skolan ordnar under våren en besöksdag för de blivande förstaklassisterna.

Förskolan förmedlar till skolan den information som är nödvändig för undervisningen. Det sker genom att fylla i en uppföljningsblankett för växande och lärande. Också den individuella planen för hur undervisningen ska genomföras (IP) kan vid behov användas för att förmedla information till skolan.  Dessa planer har utarbetats i förskoleundervisningen som ett samarbete mellan barnet, vårdnadshavaren och läraren i förskoleundervisningen. 

Information i blanketten kan med vårdnadshavarens skriftliga samtycke användas i den omfattande hälsokontrollen som görs på årskurs 1.

Övergången från lågstadiet till högstadiet

Cygnaeus och Sirkkala håller kontakt med S:t Olofsskolan inför övergången till årskurs 7. På våren under årskurs 6 har eleven möjlighet att bekanta sig med S:t Olofsskolan.

Cygnaeus och Sirkkala meddelar den information som är nödvändig för att ordna undervisningen i S:t Olofsskolan.

Övergången från grundskolan till andra stadiet

Grundskolans uppgift är att ge eleven nödvändig kunskap och färdigheter inför fortsatta studier. Elevens  styrkor beaktas i handledningen och valet av fortsatta studier. Man samarbetar med vårdnadshavarna i handledningen.

Om eleven inte fyllt 18 år förmedlas nödvändig information från grundskolan till andra stadiet. Läroplanen för årskurs 9 samt en eventuell individuell plan för undervisning (IP) utnyttjas i överföringen av information. Dessa planer har utarbetats i samarbete mellan eleven, vårdnadshavaren och lärarna.