Samarbete mellan skolor och företag

I läroplanens grunder uppmuntras skolor och läroanstalter att till aktivt samarbete med företag och samfund som en del av skolarbetet och undervisningen. Målet är mångsidig användning av läromiljöer för att främja kunnande.

Skolans och läroanstaltens ledning samt lärarna och annan undervisnings- och fostringspersonal bör vara medvetna om författningarna gällande marknadsföring och sponsorering då de deltar i företags- och gemenskapssamarbete, då de fungerar som skolans eller läroanstaltens representanter.

Opetushallituksen ja kuluttajaviraston yhdessä laatima muistio (Utbildningsstyrelsens och konkurrens- och konsumentverkets tillsammans utarbetade promemoria)

Utbildningsstyrelsens instruktioner gäller skolorna. Föräldraföreningarna är däremot registrerade sammanslutningar, vars verksamhet regleras av föreningslagstiftningen.