Skolskjutsar

Enligt 32 § i lagen om grundläggande undervisning, har eleven rätt till avgiftsfri skolskjuts ifall skolvägen är över 5 km eller den sammanlagda resetiden är över 2,5 h (för över 13-åriga barn 3 h). Skolskjutsförmånen kan beviljas om skolvägen är farlig eller baserat på expertutlåtande om skolvägen har konstaterats vara för farlig eller ansträngande med hänsyn till elevens utvecklingsnivå eller hälsotillstånd.

Skolskjutsarna ordnas i första hand genom offentlig kollektivtrafik. Elever som börjar på årskurs 1 eller årskurs 7 i sin närskola behöver inte separat ansöka om skolkort. Deras skolväg mäts automatiskt och beslut om beviljande av skolskjuts ges genom meddelande i Wilma före skolan börjar. I specialfall kan också abonnerad skolskjuts ordnas. Ansökan om skolkort och abonnerad skolskjuts görs i samma ansökan som ansökan om skolskjuts. Besluten om skolskjutsar görs av bildningssektorns direktörer för serviceområdena.

Ifall skolskjutsförmån beviljas

Vårdnadshavaren meddelas om skolskjutsbeslutet under sommaren. Skjutstidtabellerna delas ut i början av terminen.

Ifall skolskjuts inte beviljas

Ett nekande beslut skickas hem. Man kan söka ändring genom skriftligt klagomål som lämnas in till Åbo förvaltningsrätt. Anvisningar för rättelseyrkande bifogas med beslutet. Rättelseyrkandet är avgiftsbelagt.

Ytterligare information och ansökblanketten

Ansökan om skolskjutsförmån

Gymnasium och yrkesinstitut: Skolresekort (Föli)