Grunder för beviljande av skolskjuts

Skolkort beviljas om:

  • skolvägen till närskolan för en elev i årskurs 1–9 är över 5 km

Skolvägens längd mäts enligt den allmänt använda gångvägen från hemmet till skolgården.

Skolkort kan också beviljas för kortare sträckor

Ansträngande eller svår skolväg
Om en elevs skolväg med beaktande av hans eller hennes ålder eller andra omständigheter är alltför svår eller ansträngande, fattas beslutet på basis av ett motiverat utlåtande av en läkare eller en psykolog. I utlåtandet bedöms barnets hälsotillstånd och/eller utveckling samt förmåga att självständigt röra sig till fots.

Utlåtande inbegärs av vårdnadshavaren. Endast utlåtanden av läkare som sköter eleven inom den offentliga specialiserade sjukvården/på sjukhus/vid hälsocentralen eller läkare vid rådgivningsbyrån eller skolläkare eller psykologer som är anställda av Åbo stad beaktas. Utlåtanden av privatläkare eller privatpraktiserande psykologer godkänns inte.

Farlig skolväg
Om skolvägen anses vara farlig, fattas beslutet på basis av ett sakkunnigutlåtande. Utlåtande inbegärs av sektorn för fostran och undervisning. Faran för rovdjur bedöms av Egentliga Finlands viltvårdscentral. Utlåtande inbegärs av sektorn för fostran och undervisning.

Abonnerad skolskjuts ordnas, om

  • de dagliga skolresorna inberäknat väntetiden överskrider 2,5 timmar, och över 3 timmar om eleven fyllt 13 år
  • skolvägen mellan hemmet och den närmaste hållplatsen längs bussrutten för en elev i årskurs 1–9 är över 5 km

Skolvägen är ansträngande eller svår
Skolvägen kan vara alltför svår med beaktande av elevens personliga utveckling eller alltför ansträngande med hänsyn till hälsan, så att eleven inte klarar av att på egen hand promenera eller använda buss för skolresan. Beslutet fattas på basis av ett motiverat utlåtande av en läkare eller en psykolog. I utlåtandet bedöms barnets hälsotillstånd och/eller utveckling och förmåga att på egen hand promenera eller använda buss. Utlåtande inbegärs av vårdnadshavaren.

Endast utlåtanden av läkare som sköter eleven inom den offentliga specialiserade sjukvården/på sjukhus/vid hälsocentralen eller läkare vid rådgivningsbyrån eller skolläkare eller psykologer som är anställda av Åbo stad (eller av elevens hemkommun) beaktas. Utlåtanden av privatläkare eller privatpraktiserande psykologer godkänns inte.

Skolvägen är farlig
I detta fall är skolvägen farlig till den del som eleven promenerar hemifrån till busshållplatsen eller från busshållplatsen till skolan eller väntar på bussen vid hållplatsen. Beslutet fattas på basis av sakkunnigutlåtanden. Utlåtande inbegärs av sektorn för fostran och undervisning. Faran för rovdjur bedöms av Egentliga Finlands viltvårdscentral. Utlåtande inbegärs av sektorn för fostran och undervisning.